ศน.นำคณะสงฆ์-พุทธศาสนิกชนแสวงบุญดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย – เนปาล รุ่นที่ ๒ เรียนรู้พุทธประวัติ-ต้นกำเนิดพระพุทธศาสนา

0
872

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น ๔ ประตู ๒
(ส่วนผู้โดยสารขาออก) นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในพิธีส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย–เนปาล ว่า ในปี ๒๕๖๑ นี้
กรมการศาสนา โดยกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ดำเนินการส่งเสริม
ให้พระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่เป็นเครือข่ายปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของกรมการศาสนา เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย–เนปาล ได้แก่ สถานที่ประสูติ ณ ป่าลุมพินี เมืองกบิลพัสดุ์ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล, สถานที่ตรัสรู้ ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม พุทธคยา, สถานที่ปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สารนาถ และสถานที่ปรินิพพาน ณ ป่าสาลวะโนทะยาน กุสินารา สาธารณรัฐอินเดีย
รวม ๒ รุ่น จำนวน ๒๗๐ รูป/คน โดยรุ่นที่ ๑ เดินทางระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๕ รูป/คน
และรุ่นที่ ๒ เดินทางระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑๓๕ รูป/คน

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย–เนปาล เพื่อประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะพระสงฆ์และเครือข่ายพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของกรมการศาสนา อาทิ พระธรรมวิทยากร พระสงฆ์ที่ปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ วัฒนธรรมจังหวัด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เมื่อได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นจริงในแดนพุทธภูมิแล้ว จะทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่งขึ้น พระสงฆ์จะได้นำหลักธรรมมาถ่ายทอด อบรม และพัฒนาประชาชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลังในการอุทิศตนให้แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ส่วนพุทธศาสนิกชนที่ไปก็จะได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ทั้งนี้ยังเป็นการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่ง เสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางศาสนา ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ให้แก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้นำหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดำรงชีวิตมากขึ้น

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า จากการที่กรมการศาสนาร่วมกับพระธรรมทูต
สายอินเดีย-เนปาล โดยพระธรรมโพธิวงค์ หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล จำนวน ๙ ศูนย์ ขึ้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ คณะพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ได้ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา
และข้อมูลการเดินทางที่ถูกต้อง ขณะนี้ศูนย์ดังกล่าวก็มีพร้อมให้บริการทุกหน่วยงาน คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย ศูนย์วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
๑ แห่ง และศูนย์ที่ประเทศอินเดีย อีก ๘ ศูนย์ ได้แก่ ที่วัดไทยกุสินารา, วัดไทยพาราณสี, วัดไทยพุทธคยา, วัดไทยสารนาถ, วัดไทยเชตวันมหาวิหาร, วัดไทยนวราชรัตนาราม,วัดไทยนวมินทร์ธัมมิกราช และวัดอโยธยารามราชธานี