ศน.ถวายทุนสืบสานและเผยแผ่แด่พระภิกษุสามเณร 200 รูป ภายใต้กองทุนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

0
746

วันนี้ (29 ส.ค.62) ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น 2 วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดการประชุมชี้แจงและพิธีถวายทุนโครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีพระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วม

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา ในฐานะผู้กำกับดูแลกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงเห็นสมควรส่งเสริมการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร เพื่อสร้างศาสนทายาท ทำหน้าที่ทำนุบำรุงดูแลศาสนธรรมและศาสนวัตถุ รวมทั้งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทย

ปัจจุบันพระภิกษุสามเณร ที่บวชเรียนเพื่อดำรงตนเป็นศาสนทายาทยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนศาสนทายาทให้ทำหน้าที่สืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่พุทธศาสนิกชน ศน.ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง จึงจัดพิธีถวาย “ทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร” ที่สอบบาลีสนามหลวงได้ในปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยค –  8 ประโยค จำนวน 200 รูป เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และแตกฉานในพระธรรมวินัยทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ สร้างศรัทธาให้เกิดแก่พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาเป็น
หลักประพฤติปฏิบัติ ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สร้างความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมสืบต่อไป

“ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรมศาสนาเล็งเห็นความสำคัญของพระสงฆ์ซึ่งเป็นศาสนบุคคลสำคัญที่สุดในการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย และดำเนินไปในวงกว้าง ถ้าเทียบกับพระพุทธ พระธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต จะอยู่ตรงไหนก็ได้ โดยเฉพาะพระธรรมถ้าไม่มีผู้นำมาเผยแผ่ก็จะเข้าถึงประชาชนได้ยาก ดังนั้นพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงอยู่ได้โดยการนำพระธรรมเผยแพร่สู่ประชาชน ส่วนพระสงฆ์ที่เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีความรู้แตกฉานในพระธรรมนั้นถือเป็นผู้มีความสำคัญยิ่งกว่า เพื่อให้มีการนำหลักธรรมไปสู่ประชาชนได้มากในวงกว้างการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ได้รับการศึกษาในเรื่องของพระศาสนาหรือหลักธรรมคำสอนของของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนอย่างยิ่ง” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว

นายสำรวย นักการเรียน ผอ.สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศน. กล่าวว่า ในปี 2562 นี้ ศน. ร่วมกับกองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่สอบพระเปรียญธรรม แผนกบาลีได้ ตั้งแต่ชั้นเปรียญธรรม 3 ประโยค – 8 ประโยค จำนวน 200 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่เป็นศาสนทายาท ได้มีกำลังใจเกิดความอุตสาหะในการศึกษา เล่าเรียนพระปริยัติธรรม สามารถธำรงรักษาศานวงศ์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้วัฒนาสถาพรสืบไป