ศน.ต่อยอดจัดอบรมปั้น “พิธีกรงานแต่งมืออาชีพ”

0
763

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ไปเป็นประธานเปิดการอบรม “นายพิธี/พิธีกร งานแต่งงานมืออาชีพ” พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางพิธีการร่วมสมัย พร้อมด้วย นายชวลิต ศิริภิรมย์  ที่ปรึกษากรมการศาสนา  ร่วมบรรยายเรื่อง “พิธีกรรม  พิธีการ : ความสำคัญที่นายพิธี/พิธีกรต้องรู้” ที่โรงแรมที.เค พาเลซ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการต่อยอดแนวทางในการจัดอบรมพิธีกรศาสนพิธี ราชพิธี รัฐพิธี งานราชการ พิธีกรในงานต่างๆ ของคณะสงฆ์ พิธีกรงานศพ ซึ่งทางศน.มีการดำเนินการอยู่แล้ว และเห็นว่างานแต่งงานเป็นอีกหนึ่งการจัดงานตามประเพณีวัฒนธรรมไทย ทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถรับงานพิธีกรงานแต่งงานเป็นอาชีพเสริมได้ด้วย

อธิบดีศน. กล่าวต่อไปว่า ศน.มีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานด้านศาสนา ส่งเสริมและอุปถัมภ์กิจการทางศาสนาทั้งในด้านศาสนธรรม ด้านศาสนสถาน และด้านศาสนพิธี ปฏิบัติงานร่วมกับสำนักพระราชวังในงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล ตลอดทั้งงานรัฐพิธี ราชการพิธีและพิธีโดยทั่วไป เนื่องในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ของชาติ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐมีโอกาสที่ต้องจัดงานพิธีและต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานพิธีในทุกครั้ง และงานพิธีทางศาสนาเป็นเรื่องที่ศาสนิกชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสพบเห็น ได้รับรู้การปฏิบัติงานพิธีที่ถูกต้องเรียบร้อยจึงเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นแบบอย่างในการจัดพิธีของศาสนิกชน ดังนั้นศน. จึงมีการจัดอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรของส่วนราชการ และองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับความรู้ความเข้าใจพิธีการทางศาสนาและระเบียบปฏิบัติ ได้มีโอกาสทบทวนขั้นตอน แนวทางในการปฏิบัติพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งได้เรียนรู้ธรรมเนียมปฏิบัติของศาสนาต่างๆ เพื่อใช้เป็นหลักในการดำเนินงานต่อไป

*****************************************************************