ศน.จัดอบรม “พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี” ให้ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

0
1762

วันนี้ (19 ตุลาคม 2561)  เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพฯ นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอบรม เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี” พร้อมด้วย ผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม พ่อค้า ประชาชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา จำนวน 450 คน

อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา (ศน.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการทำนุบำรุง อุปถัมภ์กิจการด้านพระพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการให้การรับรอง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่สนองงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานภายใต้การบูรณการร่วมกับภาคคณะสงฆ์ ภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สืบสานงานศาสนพิธี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมอบรม เรื่อง “พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี” ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กร สมาคม พ่อค้า ประชาชน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา จำนวน 450 คน ผู้เข้าร่วมประชุมอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี ตลอดจนการสาธิตเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เรื่อง “กฐินพระราชทาน” เช่น การจัดตั้งพระฉายาลักษณ์ การจัดตั้งเครื่องราชสักการะ การแต่งกายของผู้เข้าร่วมในพิธี เป็นต้น สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้สังคมไทยร่วมกันธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติให้ยั่งยืนสืบไป

อธิบดี ศน.  กล่าวต่อว่า ศน.ร่วมรณรงค์เรื่องการประดับธงกฐิน 4 แบบ ประกอบด้วย ธงจระเข้ หมายถึงความโลภ ธงตะขาบ หมายถึงความโกรธ ธงนางมัจฉา หมายถึงความหลง และธงเต่า หมายถึงสติ เพราะเห็นว่ามีแต่คนโบราณเท่านั้นที่รู้ความหมายของธงดังกล่าว จึงต้องการเผยแพร่ให้คนรุ่นใหม่ได้รับความรู้ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดีงามเอาไว้ไม่ให้สูญหาย และในปี 2561 มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัทห้างร้านและประชาชนทั่วไป ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วประเทศ 294 พระอาราม และวัดไทยในต่างประเทศ จำนวน 31 วัด โดยจะเริ่มถวายผ้าพระกฐินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

///////////////////////////////////////////////////////////