ศน.จัดอบรมครั้งสำคัญ สร้างผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น ผู้แทนสวจ. – อบจ. – สนง.จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม

0
1160

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมผู้สืบทอดพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น  มีเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.) สำนักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรเครือข่ายของกรมการศาสนา และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เข้าร่วมกว่า 250 คน

นายมานัส กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณีท้องถิ่น กรมการศาสนา(ศน.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2561 โดยจัดให้มีพระวิทยากร คณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสนพิธีและประเพณีท้องถิ่นของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ มาให้ความรู้ข้อปฏิบัติ แนวปฏิบัติทางสังคม และแนวทางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ แนวทางการจัดงานมงคล อวมงคล และมารยาทไทยในศาสนพิธี เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องพิธีกรรม และประเพณีของแต่ละศาสนา ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักปฏิบัติของศาสนานั้น ๆ

อธิบดีศน. กล่าวต่อว่า การจัดโครงการนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องจาก ศาสนพิธี ถือเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่นำหลักธรรมคำสอนของศาสนาลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งแต่ละศาสนานั้นมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปตามความเชื่อ ซึ่งศาสนิกชนของแต่ละศาสนาได้ยึดถือปฏิบัติพิธีกรรมในโอกาสต่างๆ ตามความเชื่อและศรัทธาดั้งเดิมของท้องถิ่นมาแต่โบราณ บางพิธีกรรมเป็นความเชื่อสืบเนื่องมาจากหลักปฏิบัติทางศาสนา บางพิธีกรรมเป็นความเชื่อของคนในท้องถิ่นนั้น ๆ การประกอบพิธีกรรมของศาสนิกชนของแต่ละศาสนา จึงเป็นการปฏิบัติที่เฉพาะของศาสนานั้น ๆ ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เรื่องพิธีกรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจในเรื่องศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนาต่าง ๆ ไปเผยแพร่แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรเครือข่าย และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดพิธีกรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม เสริมสร้างความเข้าใจและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนสืบไป

“การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและราชพิธี ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในส่วนกลางได้เชิญอนุศาสนาจารย์ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ในต่างจังหวัดได้เชิญผู้แทนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนสำนักงานจังหวัดและผู้แทนสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ในงานรัฐพิธีและราชพิธีของจังหวัด นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นให้จังหวัดต่างๆ ได้อนุรักษ์ รักษาจารีตประเพณีท้องถิ่นซึ่งเป็นพิธีตามความเชื่อของท้องถิ่น ถ้าไม่ช่วยกันรักษาไว้ ก็จะทำให้รากเหง้าทางศาสนาและวัฒนธรรมสูญหายไป ซึ่งหลักปฏิบัติของงานรัฐพิธีและราชพิธีจะต้องปฏิบัติให้เหมือนกัน ที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมสำหรับงานสำคัญที่จะมาถึงในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคมนี้ จึงเป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้แนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง” อธิบดีศน. กล่าว

นายสำรวย นักการเรียน ผอ.กองศาสนูปถัมภ์ กล่าวว่า พิธีกรรมทางศาสนาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมซึ่งศาสนิกชนแต่ละศาสนาได้ยึดถือปฏิบัติสืบมาตามความเชื่อและศรัทธาของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะแตกต่างกันไป ในสังคมที่เจริญแล้วต่างก็มีประเพณีและพิธีกรรมที่เป็นเฉพาะของตน เป็นเครื่องชี้ถึงความสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติโดยที่ประเทศไทยมีสถาบันหลักที่สำคัญ คือสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ดังนั้นการปฏิบัติงานศาสนพิธีอย่างถูกต้อง มีระเบียบ และสวยงาม จึงนำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธา และนำไปสู่การศึกษาหลักธรรมทางศาสนาในระดับที่สูงขึ้น ศน.จึงจัดโครงการนี้ตลอดมาเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สืบทอดพิธีกรรมและประเพณีอันดีงาม ให้การปฏิบัติเป็นแบบแผนที่เป็นแนวเดียวกันทั่วประเทศ