ศน.จัดศาสนิกสัมพันธ์ช่วยผู้ประสบภัย จ.ตาก มอบเครื่องอุปโภคบริโภค-อุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

0
1430

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) มอบหมายให้
นายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ นำผู้แทนองค์การศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา จำนวน 50 คน จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ นำเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1,500 ชุด ไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ผู้นำศาสนา และศาสนิกชนที่ประสบภัย โดยมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ และโรงเรียนบ้านปูเต้อ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีศน. กล่าวว่า การจัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดตากครั้งนี้ เพื่อให้องค์การทางศาสนาได้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือศาสนิกชนที่ประสบภัย เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์การศาสนา และองค์กรเครือข่าย สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของศน. และดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมงานด้านศาสนา และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยทุกองค์การศาสนาในประเทศไทยต้องร่วมกันดำเนินการนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกศาสนา ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสนับสนุนศาสนิกชนของตนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา ทำให้ประเทศมีความสงบร่มเย็น