ศน.จัดพิธีบวชภาคฤดูร้อน ๒๙๙ รูป/คน พัฒนาตนให้เป็นคนดี เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ” คล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

0
1135

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่ลานพิธีสำเภาเจดีย์ วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดยานนาวา จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีพระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมํกโร)กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์เป็นพระอุปัชฌาย์ และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส มีผู้บริหารวธ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  เด็ก เยาวชนพร้อมด้วยผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี

 

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า วธ. โดยกรมการศาสนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ จึงได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สำหรับในส่วนกลาง จัดพิธี ณ วัดยานนาวา มีการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณี จำนวน ๒๙๙ รูป/คน โดยแบ่งเป็นสามเณร จำนวน ๒๐๐ รูป และศีลจาริณี จำนวน ๙๙ คน ดำเนินการระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ยังมีวัดต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนฯจำนวนมาก ส่วนภูมิภาค ศน.ได้ประสานไปยังสำนักงานวัฒนธรรม ๗๖ จังหวัดร่วมกันจัดขึ้นในวัดที่กำหนดตามความเหมาะสม ข้อมูลจากการสำรวจยอดผู้เข้าร่วมกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๑  คาดว่าภาพรวมทั้งประเทศจะมีเด็กและเยาวชนให้ความสนใจบวชมากกว่า ๒๘๐,๐๐๐ คน

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา บ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นคนดี มีศีลธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง ตลอดจนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาของคณะสงฆ์ รวมทั้งยังได้ศึกษาเรียนรู้ความรู้อื่นๆ เช่น การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

 

 

“กิจกรรมการบวชสามเณรและศีลจาริณีครั้งนี้ กรมการศาสนาได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมถึงคณะสงฆ์และศรัทธาญาติโยม โดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีส่วนสำคัญ เนื่องด้วยมหาเถรสมาคมได้มีมติกำหนดให้ต้องบวชไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน หรือหลักสูตร ๓๐ วันเป็นอย่างน้อย   ซึ่งห้วงเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่สมัครใจเข้าบวชในโครงการ จึงเป็นไปตามความคาดหวังของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานได้เรียนรู้เรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำกลับไปประพฤติตนเป็นคนดี เป็นเยาวชนที่ดีของสังคมตามความมุ่งหวังของรัฐบาลที่ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นคนดีของบ้านเมือง” ปลัด วธ. กล่าว