ศน.จัดประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย รับโล่พระราชทาน “สมเด็จพระเทพ” ในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2560

0
2399

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า การสวดโอ้เอ้วิหารรายนั้น มีขึ้นในสมัยอยุธยา ปีพุทธศักราช 2025 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงโปรดเกล้าฯ ให้แต่งพระมหาชาติคำหลวงขึ้น 13 กัณฑ์ เพื่อใช้สวดในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วิหารใหญ่ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ในการสวดครั้งนั้นจะคัดเลือกเฉพาะนักสวดที่เป็นราชบัณฑิต คือ ผู้ที่มีความสามารถในการสวด สามารถออกเสียง แบ่งวรรคตอนถูกต้อง รู้ความหมายของคำ และมีน้ำเสียงไพเราะ รวมทั้งมีกลเม็ดหรือลูกไม้ในการอ่านเท่านั้น นักสวดที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะได้รับคัดเลือกเข้าไปสวดในวิหารใหญ่เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 3 ชุด ชุดละ 4 คน เพื่อสับเปลี่ยนกัน ส่วนผู้ที่ไม่มีความสันทัดในการสวดก็จะได้แต่สวดอยู่ตามศาลาที่รายรอบพระอุโบสถวัดพระศรีสรรเพชญ์ ผู้คนในสมัยนั้นจึงเรียกนักสวดที่ยังต้องฝึกสวดอยู่ว่าโอ้เอ้ศาลารายหรือโอ้เอ้วิหารราย

นายมานัส กล่าวต่อว่า กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดราชาธิวาส และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประกวดสวดโอ้เอ้วิหารราย ประจำปี 2560 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมชนะการประกวดเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับแผนอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2559 ในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความร่วมมือให้เกิดพลังขับเคลื่อนงานด้านศาสนาและนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายมานัส กล่าวอีกว่า ล่าสุดทางศน. ได้จัดประกวดโครงการดังกล่าวขึ้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา แข่งขันกันใน 3 ประเภทคือ ชายล้วน หญิงล้วน และแบบผสม ผลปรากฏว่า ระดับประถมศึกษา ประเภทชายล้วน รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทหญิงล้วน รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดสุทัศน์ และประเภทผสม รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดสุทัศน์ ส่วนในระดับมัธยมศึกษา ประเภทชายล้วน รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ประเภทหญิงล้วน รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสตรีวิทยา ทีม 1 และประเภทผสม รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

“การสวดโอ้เอ้วิหารรายทำให้เยาวชนไทยได้ตระหนักและรับรู้ถึงคติธรรมที่ได้จากเนื้อเรื่องที่นำมาสวด ซึ่งในสมัยโบราณจะใช้การสวดโอ้เอ้วิหารรายเพื่อช่วยในการอ่านออกเสียงและผันวรรณยุกต์ของเด็ก อีกทั้งยังมีการสอดแทรกคติธรรมต่างๆ ไว้ในเนื้อเรื่องอีกมากมาย ถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่นำกาพย์กลอนมาช่วยสอนเรื่องการใช้หลักภาษาไทยให้เด็กและเยาวชน และยังเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงออกถึงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการสวดโอ้เอ้วิหารรายที่ถูกต้องตามโบราณราชประเพณีให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของสังคมไทย” อธิบดีกรมการศาสนา กล่าว