ศน.จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ระดับประเทศ 117 ทีมจาก 18 ภาคคณะสงฆ์เข้าแข่งขันชิงรางวัลพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนฯ”

0
1136

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. ที่วัดกระทุ่ม (เสือปลา) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นางฉวีรัตน์  เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2561 ระดับประเทศ

ทั้งนี้ นางฉวีรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับวัดกระทุ่ม (เสือปลา) สำนักงานบริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งประเทศไทย วัดอนงคาราม และสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับประเทศ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสใกล้ชิดพระรัตนตรัย ด้วยการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยในปี 2561 นี้ มีโรงเรียนที่ผ่านการประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ 18 ภาค และส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) เข้าสู่ระดับประเทศ จำนวน 117 ทีม จำนวนนักเรียน 819 คน ประกอบด้วย ชั้นประถมศึกษา 60 ทีม และชั้นมัธยมศึกษา 57 ทีม โดยผู้ที่ชนะการประกวดในระดับประเทศ จำนวน ๓๐ รางวัล จะได้เข้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ค.2561 ณ พลับพลาพิธี บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดี ศน. กล่าว่า การสวดมนต์ ถือเป็นวัตรปฏิบัติที่ชาวพุทธควรยึดปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ขณะสวดมนต์ จิตจะเกิดสมาธิ เพราะผู้สวดมนต์จะต้องสำรวมใจแน่วแน่ เมื่อจิตเป็นสมาธิ ความสงบเยือกเย็นในจิตก็จะเกิดขึ้น ที่สำคัญการสวดมนต์ยังเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้สวดมี กาย วาจา เป็นปกติ นั่นคือ มีศีล มีใจแน่วแน่ มีสมาธิ มีความรู้ระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้า นั่นคือมีปัญญา เท่ากับได้เฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง