ศน. จัดปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ

0
500

วันนี้ (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้ นางศรีนวล ลัภกิตโล รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ” สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กล่าวรายงาน ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( อาคารสิริ กรินชัย ) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นับเป็นวาระพิเศษยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ที่จะได้แสดงความจงรักภักดี เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของคนในชาติ ที่ทรงอุทิศพระองค์ในพระกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ  

      

 ในการนี้ กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้พิจารณาเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตใจ มีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้มีสมาธิ เกิดสติปัญญา เป็นการนำศีลธรรมและคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นการปฏิบัติอันสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อขัดเกลากิเลส (เครื่องเศร้าหมอง) อวิชชา (ความไม่รู้จริง) เพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดปัญญา (การเห็นความจริง) และเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม รวมถึงประเทศชาติ เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   ภาคสังคม ให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ดังนั้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่พระองค์ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า และทุกสาขาอาชีพ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ ๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมจัดโครงการปฏิบัติธรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขึ้นในวันนี้