ศน. จัดธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆโรงเรียนศรีสังวาลย์ ส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรม สร้างโอกาส ความเท่าเทียมทางสังคม

0
1729

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (อธิบดี ศน.) มอบหมายให้นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร” โดยมีเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และน้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เข้าร่วม

รองอธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ รวมทั้งสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคม โดยสร้างสังคมไทยเป็น “สังคมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน” ส่งเสริมให้มีการบูรณการทุกภาคส่วนในเชิงพื้นที่ผ่านกลไกประชารัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสร้างความสงบสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ดังนั้น กรมการศาสนา(ศน.) จึงได้จัดทำโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล นำมิติทางศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมนำหลักคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส ได้เรียนรู้งานด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม และนำไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีคุณภาพ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็ง ส่งผลให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

      รองอธิบดีกรมการศาสนา กล่าวต่อว่า เนื่องในโอกาสสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2562 ศน. ร่วมกับวัดยานนาวา โรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด จัดกิจกรรมธรรมะ สู่คนทั้งมวลสัญจร ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โดยในวันนี้บุคลากรกรมการศาสนาได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของใช้สอย รวมทั้งร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่น้อง ๆ นักเรียนโรงเรียนศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นเด็กพิการด้านร่างกายหรือสุขภาพ เด็กพิการทางร่างกายเนื่องจากสมอง จำนวน 250 คน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัยได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน พุทธศาสนิกชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา รวมทั้งชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,