ศน.จัดจัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ ร.10 รมว.วธ.เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญ-บำเพ็ญประโยชน์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0
798

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (26 กรกฎาคม 2563) เวลา 14.00 น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง วัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการนำหลักธรรมจากบทพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนภูมิภาค สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(วธจ.)ทั่วประเทศ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด โดยปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และกระทรวงวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ณ สถานที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวคิด ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รักษาสืบทอดสถาบันหลักของประเทศให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหน เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์

“ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกๆ ปี ทางกรมการศาสนาได้จัดพิธีสวดวัคคหายุสมธัมม์เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการเข้าร่วมในพิธีสวดวัคคหายุสมธัมม์ ถือเป็นโอกาสสำคัญของพี่น้องชาวไทยที่จะได้ร่วมบำเพ็ญความดีรวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ และขอเชิญชวนร่วมกันทำบุญทำกุศล ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในช่วงวันเฉลิมพระชนมพรรษานี้ด้วย” รมว.วธ. กล่าว

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสวดมนต์ หรือการเจริญพระพุทธมนต์มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา และทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น การสวดพระปริตรหรือพระพุทธมนต์อันเกี่ยวเนื่องกับหลักโหราศาสตร์ที่เรียกว่า ดาวนพเคราะห์ประจำวันทั้ง 9 คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันราหู (วันพุธกลางคืน) และวันที่สมมติอีก 1 วัน ที่มีนามว่า พระเกตุ ซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองบุคคลที่ไม่ทราบวันเกิด ซึ่งหลักคัมภีร์ทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในวันทั้งเจ็ดนี้มีเทวดาคุ้มครองเกี่ยวข้องด้วยกำเนิดมนุษย์ อันอาจส่งผลให้เกิดคุณ เกิดโทษ ทำให้เกิดทุกข์โศกโรคภัย หรือทำให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และอายุยืนยาวหรือสั้นได้ ซึ่งตามโบราณประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพนับถือมีอายุครบปีนักษัตร หรือรอบปีที่เป็นวาระสำคัญๆ ควรที่จะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องหมายคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา