ศน. จัดกิจกรรม “ปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีจิตอาสาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

0
438

วันนี้ (14 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมธรรมะสู่คน
ทั้งมวลสัญจร “ปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยและศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศน. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศน. เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี และนักเรียนจากศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ รวม 150 คน

ผอ.สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กล่าวว่า กรมการศาสนาจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวลสัญจร “ปลูกป่าโกงกางเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒” ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562  เพื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีแก่ปวงชนชาวไทย โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ

โดยรัฐบาล ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562โดยเชิญชวนให้ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ในแต่ละด้าน ส่งเสริมให้มีจิตอาสาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นายสำรวย กล่าวต่อว่า การปลูกป่าโกงกางนี้อยู่ในการดูแลของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ (นสร.กร.) ทางหน่วยบัญชาการฯ เป็นการปลูกต้นโกงกางด้วยวิธีพิเศษ คือ ปลูกต้นโกงกางลงในท่อใยหินแบบยกพื้น ฝังท่อใยหินลงบนพื้นทะเล เพื่อป้องกันและเพิ่มโอกาสให้กับต้นโกงกางในการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น กิจกรรมนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยวิธีการปลูกแบบใหม่ สร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชและสัตว์ในทะเลให้เกิดความสมดุล รวมทั้งช่วยสร้างจิตสำนึกของประชาชนชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ความผูกพันกับธรรมชาติของท้องทะเล ร่วมกันทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม