ศน.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว

0
137

กรมการศาสนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ มอบเครื่องอุปโภค พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง

วันนี้ (14 สิงหาคม 2563) นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) มอบหมายให้
นายสำรวย นักการเรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แก่ พระธรรมวิทยากรวัดยานนาวา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา ดารานักแสดง นำโดย เอ พศิน เรืองวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐๐ คน

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล ซึ่งเป็นโครงการที่กรมการศาสนาดำเนินงานมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยกรมการศาสนา ได้ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กรทางศาสนา เครือข่ายคนพิการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมด้วยการนำมิติทางศาสนา บ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรม ในการมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพให้คนทุกกลุ่มวัย ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มวัยทำงาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและทุพพลภาพ เป็นคนดีของสังคม ยึดมั่นในหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนเคารพนับถือ ตลอดจนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเพณี วิถีวัฒนธรรมอันดีงามมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมในปีนี้ ในส่วนกลาง กรมการศาสนาได้ร่วมกับวัดยานนาวา และวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดสระแก้ว (รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยพระธรรมวิทยากรจากวัดยานนาวา พร้อมกันนี้ยังได้มอบเครื่องอุปโภคและเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ อีกด้วย ในส่วนภูมิภาค จัดสรรเงินอุดหนุนให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ๗๖ จังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด