ศน.ขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน “บวร” กระตุ้นให้ยึดมั่นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างพลัง “สังคมคุณธรรม”

0
370

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 2564) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ของกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม ณ วัดบางนาใน เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารกรมการศาสนา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า วิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยในอดีตมีพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ พุทธศาสนิกชนพากันไปวัดทำบุญ ตักบาตร เจริญจิตภาวนา ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ซึ่งสอดคล้องกับแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๙/๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ อุปถัมภ์ศาสนา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปในการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยเชิญชวนประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ ใส่บาตร ฟังเทศน์ฟังธรรม ตามบริบทของแต่ละพื้นที่โดยปฏิบัติตามคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับศาสนสถาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานที่เหมาะสมอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้นำแนวคิด ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมเข้าวัดวันพระผ่าน “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน มาเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ให้วัดมีบทบาทเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เรียนรู้ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม สามารถดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป