ศธ. หนุนสพฐ. – สสส. – เครือข่ายงดเหล้า จัดมอบโล่รางวัล “ครูดีไม่มีอบายมุข” หวังรวมพลังป้องกันแก้ปัญหาเหล้า บุหรี่ด้วยคำพ่อสอน

0
543

ร่วมประกาศเจตนารมณ์และยื่นข้อเสนอ 2 ประเด็นลงสู่ระบบการศึกษา ชู “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข : สุขกับการแบ่งปัน” ปี 2565 เริ่มทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 ธันวาคม 2564  นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมกล่าวผ่านวีดีโอคลิป ชื่นชมให้กำลังใจครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่10)  และโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่5) ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข และเครือข่ายโรงเรียนคำพ่อสอน สนับสนุนโดย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง เสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งได้ร่วมกันคัดเลือกบุคลากรการศึกษา ที่มีคุณสมบัติปลอดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด บุหรี่ และการพนัน  อีกทั้งการทำหน้าที่ช่วยเหลือนักเรียน ชุมชน ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ปลอดอบายมุข  ในโอกาสนี้เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข 4 ภาค ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และนำข้อเสนอให้เกิดการจัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ อบายมุขให้ประเทศ  เป็นข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชื่นชมครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่นที่ 10) ผ่านวีดีโอคลิป มีใจความว่า กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการพัฒนาครู เห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ซึ่งครูจะเป็นแม่แบบ ในการหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้สามารถเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญของชาติ ด้วยความรู้คู่คุณธรรม  อบายมุข ทำความเสียหายให้กับการศึกษา  สังคม และประเทศชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ต้องอาศัยพ่อ แม่ และครู ในการอบรมสั่งสอน โดยสอดคล้องกับพระราช ดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ซึ่งมีความตอนหนึ่งว่า “ผู้ที่เป็นครู จะต้องถือหน้าที่อันดับแรก ที่จะต้องให้ การศึกษา คือสั่งสอนอบรมอนุชน ให้ได้ผลแท้จริง  ทั้งใน ด้านวิชาความรู้  ทั้งด้านจิตใจและความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่า งานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้คือความเป็นความตายของประเทศ  เพราะอนุชนที่มีความรู้ ความดีเท่านั้น ที่จะรักษา บ้านเมืองไว้ได้” โอกาสนี้ ดิฉันขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนครู และ โรงเรียนที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทุกท่าน  ในการดำรงรักษา ปณิธาน ที่จะสร้างสรรค์สังคมให้มีแต่ความดีงาม  เป็นประเทศที่ มีความน่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคนต่อไป

 

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเป็นการส่งเป็นเสียงสะท้อนผ่านวีดีโอคลิป เพื่อกิจกรรมครั้งนี้ ความว่า โครงการครูดีไม่มีอบายมุขก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 จนมีครูดีไม่มีอบายมุขกระจายอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้ง ยังสร้างค่านิยมใหม่ เช่นงานเลี้ยงวันครู งานเลี้ยงเกษียณที่ปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่อย่างต่อเนื่อง และต้องขอขอบคุณ 225 เขตพื้นที่การศึกษา ที่สนองนโยบายนี้ของ สพฐ. ผมรู้สึกชื่นชมทุกภาคส่วนและจะสนับสนุนขับเคลื่อนต่อไปให้เป็นวัฒนธรรมของความเป็นครู และขอเชิญชวนให้ทุกท่านในที่นี้ได้กลับไปสานต่อให้คนรอบข้าง โดยเฉพาะลูกๆนักเรียนมิให้ตกเป็นทาสอบายมุข ดังที่ท่านได้ทำให้ดูเป็นแบบอย่างแล้ว ซึ่งจะเป็นความสุขอันประเสริฐ ในวิชาชีพครูของท่านสืบไป

ว่าที่ร้อยตรีปฏิภาณ อินทเนตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย สพป.แพร่ เขต 2  ผู้แทนครูดีไม่มีอบายมุข (รุ่น 10)  กล่าวว่า หลังจากที่ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการ จัดการศึกษา เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้า บุหรี่ การพนัน ให้ประเทศชาติด้วยคำพ่อสอน ผ่านระบบการศึกษา ซึ่งมีข้อมูลสำคัญของสภาพปัญหาที่ค้นพบในนักเรียน ได้แก่ การติดเกมส์ออนไลน์  ติดยาเสพติด  ติดเฟสบุ๊ค ติดการใช้สื่อต่างๆ สูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เล่นพนัน และได้ค้นพบที่มากกว่าปัญหาอบายมุขที่เกิดขึ้นในโรงเรียนคือ ปัญหาเรื่องเพศ ปัญหาการกลั่นแกล้งที่แสดงออกด้วยคำพูด หรือพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อผู้อื่น (Bully) ซึ่งส่งผลลบต่อพฤติกรรม ผลลบต่อการเรียนรู้ ผลลบต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ และส่งผลลบระยะยาวต่อประเทศชาติ ดังนั้นเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่10  ได้มีข้อเสนอนำเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ท่านตรีนุช เทียนทอง) ด้วยความเคารพ เพื่อจะนำไปสู่การป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุข ปัญหาการกลั่นแกล้งด้วยคำพูดหรือพฤติกรรม (Bully) และปัญหาเรื่องเพศของนักเรียนทั้งประเทศใน 2 ประเด็น ดังนี้

1.บรรจุเรื่องการป้องกันแก้ไขปัญหาอบายมุข ปัญหาการกลั่นแกล้งด้วยคำพูดหรือพฤติกรรม (Bully) และปัญหาทางเรื่องเพศ ลงในหลักสูตรฐานสมรรถนะให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ครูนำไปใช้ได้ง่าย (ใช้ได้ทันทีไม่ต้องตีความ) ให้เป็นรูปธรรม

2.ประกาศให้งานวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2565  เป็นการจัดงานวันเด็กวิถีใหม่ ภายใต้แนวคิด “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข สุขได้ด้วยการแบ่งปัน” ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังค่านิยมการเป็นผู้ให้ ลดความโลภ ลดความก้าวร้าวรุนแรงในจิตใจเด็ก และปลูกฝังค่านิยมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขให้แก่เด็กๆ

ในกิจกรรมครั้งนี้ มีครูที่ส่งผลงานเข้าร่วมเพื่อรับการคัดเลือกจำนวน 67,572 คน และได้รับการคัดเลือก การรับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 364 ท่าน และได้รับประกาศเกียรติคุณจำนวน 62,912 คน ซึ่งได้มีการร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่10 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25-26 ธันวาคมที่ผ่านมา และได้มีการออกแบบแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อให้เกิด “วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุข : สุขได้ด้วยการแบ่งปัน” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เป็นต้นแบบ แก่สังคมการศึกษาในวันเด็ก ปีพุทธศักราช 2565 ที่จะถึงนี้ ในรูปแบบของเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขและโรงเรียนคำพ่อสอนอีกด้วย