ศธ. ประกาศเกียรติคุณ “เสมาคุณูปการ” พระเทพศาสนาภิบาล – พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ ในโอกาสสถาปนาครบ 127 ปี 1 เมษายน 2562

0
903

วันนี้ (27 มี.ค.2562) รายงานข่าวแจ้งว่า ตามที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เรื่อง ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2547 กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี หรือในโอกาสวันสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2562 มีส่วนราชการ หน่วยงานได้ดำเนินการคัดเลือก และนำเสนอรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ โดยผ่านคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2562 แยกตามหน่วยงาน จำนวน 89 รายชื่อ ดังนี้

สำนักงานรัฐมนตรี 1.นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ ชนะสิทธิ์ 4.รองศาสตราจารย์ดวงพร  ภู่ผะกา 5.รองศาสตราจารย์นันทิยา น้อยจันทร์ 6.นายนิพนธ์  สุรพงษ์รักเจริญ 7.นายปราโมทย์ แก้วสุข 8.นายพนม จองเฉลิมชัย 9.นายพิชัย  จิราธิวัฒน์ 10.นางสาวเพ็ญมาศ  เฮงปริญญาธร 11.นางภัทราดา ยมนาค 12.นายมีชัย วีระไวทยะ 13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐกรณ์  คิดการ 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดช วงศ์หล้า 15.รองศาสตราจารย์ฤาเดช  เกิดวิชัย 16.นางสาวศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ 17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ปวะบุตร 18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาธร  ทรัพย์รวงทอง 19.นางอภิลักษณ์  แย้มสอาด 20.รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21. พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท) เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร 22.พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง 23.พระราชกิตติรังษี (บุญทัน สนฺตจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม  24.พระมหาประเวศ อธิเมโธ 25.นางฉัทวิทย์  สุขาตานนท์ 26.นายบุญธรรม เกี้ยวฝัน 27.นายบุุญสม ทองศรีพราย 28.นางปราณี ศรีใส 29.นายปัญญา แก้วกียูร 30.นางรัชนี ชังชู 31.นางรัตนา ศรีเหรัญ 32.นายศักดิ์ชาย ขวัญสืบ 33.นายสมบัติ อติเศรษฐ์ 34.นายสมยศ มีเทศน์ 35.นางสุนีย์ ตรียางกูรศรี 36.บริษัท นิวเทคโนโลยี อินฟอร์เมชั่น จำกัด

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 37.พลเอก พหล สง่าเนตร 38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิณสุดา สิริธรังศรี 39.รองศาสตราจารย์ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ 40.ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 41.พระครูประดิษฐ์ศาสนการ (หลวงพ่อนงค์) วัดทุ่งตาอิน จ.จันทบุรี 42.พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 43.พระจัด ปุญฺญคโม (บุญวงศ์) 44.พระครูวิธานปริยัติคุณ (วีรหาญ นิรามโย) 45.นายเจริญ ศุภธาดาร้ตน์ 46.นายธนโชค ลิ้มธนาคม 47.นายบุญนาค แจ่มนุช 48.นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา 49.นางศิวาพร ศรีตระกูล 50.นายสะอาด ศิริพฤกษ์ 51.นางสิรินีย์ บุญหมั่น 52.นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 53.นางอินทร์ นาประกอบ 54.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 55.เทศบาลตำบลดอกคำ 56.ธนาคารออมสิน 57.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 58.บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด 59.บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด 60.บริษัท มินเบอร์รี่ กรุ๊ป จำกัด 61.มูลนิธิสุขุโม 62.องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  63.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 64.นางสาวณัฐวรรณ ลาสิงห์ 65.นายพัฒนพงศ์ เพ็งจันทร์ 66.ศาตราจารย์สุรศักดิ์ ฐานีพาณิชสกุล 67.นางสาวโสภา ศิรมณีรัตน์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา 68.พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม 69.นายเชิดศักดิ์ ภัทรานนท์อุทัย 70.นางสาวฑีรัตน์ บุญรัตน์ 71.นางเบญจมากรณ์ คูณะรังษี 72.นายพงษทร คงลือชา 73.นางภาวนา อังคณานุวัฒน์ 74.นายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิกุล 75.นายสัญญา ธุถาวร 76.นายอดิศร  ดันเองชวน 77.นายอนันต์ วรธิติพงศ์ 78.Mr Joung Sung Park (นายจง ซอง พาร์ค) 79.กรมโรงงานอุตสาหกรรม 80.บริษัท เชียร์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 81.บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 82.รองศาสตราจารย์พูนพิภพ เกษมทรัพย์ 83.ศาสตราจารย์ไพศาล สิทธิกรกุล 84.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฑธิพันธุ์  ปรัชญพฤทธิ์ 85.สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สำนักงานเลขาธิการครุสภา 86.นายจรวย หนูคง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 87.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 88.รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 89.นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลปะ

โดยมีกำหนดการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี ดังนี้ วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ บริเวณศูนย์อาหารกระทรวงศึกษาธิการ พิธีมอบเข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณบัตร เวลา 11.00 น. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวรายงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อ่านสารนายกรัฐมนตรี กล่าวปราศรัย กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพิธีมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 89 ราย สืบต่อไป

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,