ศคธ. ร่วมกับภาคีเครือข่ายผลักดันโครงการเสริมศักยภาพพี่เลี้ยงชุมชน ให้มีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมทั่วประเทศ ผ่านการปฏิรูป Big rock 1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย

0
260

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดการประชุมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการวางแผนการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม ในปี 2565 ร่วมกันกับ หน่วยงานภาคีเครือข่ายและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรมฯ และผ่านระบบออนไลน์ Zoom มีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ชุมชนท้องถิ่น จำนวนกว่า 90 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการการปฏิรูปด้านวัฒนธรรมฯ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของคมไทย”

การประชุมครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอภาพรวมภารกิจของศูนย์คุณธรรมที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายทางสังคม ทิศทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม ในปี 2565 การแลกเปลี่ยนความเห็นจากผู้แทนชุมชนท้องถิ่นคุณธรรม การเข้าร่วมพัฒนาพัฒนาเป็นพี่เลี้ยงชุมชนให้กับเครือข่ายอื่นๆ รวมถึงการกล่าวแสดงความยินดีจากผู้บริหารหน่วยงานความร่วมมือฯ 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์คุณธรรม กระทรวง วธ.  กระทรวง พม. กระทรวงมหาไทย กรมการศาสนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ต่อชุมชนท้องถิ่นคุณธรรมต้นแบบด้านคุณธรรมที่ได้รับการคัดเลือกและถอดบทเรียนเพื่อการเผยแพร่

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม มีความตั้งใจจะผลักดันให้เกิดการเกิดกระตุ้นและเกิดการส่งเสริมคุณธรรมในเครือข่ายทางสังคมของประเทศไทย ทำให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม” รวมทั้งทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และขับเคลื่อนคุณธรรมความดีไปในทุกหย่อมหญ้าของสังคม และพร้อมมุ่งสู่เป้าหมาย ปี 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น องค์กร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ผ่านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย ดังนี้ 1) พัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดคุณธรรมคนไทย 5 ประการ ประกอบด้วย ความมีวินัย ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตอาสา และกตัญญูรู้คุณ 2) เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมพร้อมถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม จำนวน 200 แห่ง 3) กิจกรรมยกย่องสื่อส่งเสริมคุณธรรม และ 4) พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนฯ ในระดับพื้นที่และระดับบุคคล

ด้าน นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กล่าวว่า การทำเรื่องคุณธรรมให้เด่นชัดเป็นวิถีชีวิตอย่างที่เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต้นแบบได้ดำเนินการมา เป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัญหาสังคมส่วนใหญ่เกิดจากการขาดคุณธรรมจริยธรรม ถ้าหากเรายังร่วมใจกันขับเคลื่อน ร่วมใจกันปฏิรูป จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนและสังคมไทยได้ ซึ่งต้องช่วยกันขับเคลื่อนในทุกช่วงวัย โดยศูนย์คุณธรรมและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชน องค์กร และสังคม เกิดการสร้างเรื่องราวดีๆ ที่สะท้อนการมีคุณธรรมในจิตใจ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างมากมายในสังคมไทยต่อไป

ทั้งนี้ ผู้แทนเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม ได้ทราบถึงแผนการดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพพี่เลี้ยงชุมชน เพื่อการส่งเสริมคุณธรรมอย่างยั่งยืน และมีความยินดีที่จะร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งนับว่าเป็นการต่อยอดให้เกิดภาคีเครือข่ายในการขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมในทุกพื้นที่ในอนาคตต่อไป

ภาพและข่าว : กลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ