ว.พุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. เตรียมใช้หลัก “สติ” ปฏิรูปเรียนพุทธศาสนาในโรงเรียน

0
1277

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า จากการประชุมเพื่อวางกรอบเบื้องต้นในการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร. ที่ประชุมเห็นว่า จะไม่รื้อหลักสูตรเก่า แต่จะปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก และบริบทผู้เรียน โดยใช้สติเป็นฐานในการสอนเด็ก ผู้สอนจะต้องเข้าใจหลักของสติปัฏฐานตามแนวทางของพระพุทธศาสนา ซึ่งมองว่าการสอนด้านสติสมาธิของทุกสายในประเทศไทยนำมาบูรณาการได้ โดยใช้คำว่า “สติศึกษา” เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และยังสามารถบูรณาการได้กับทุกวิชา โดยจะต้องมีการสรรหาโรงเรียนสติต้นแบบในประเทศไทยที่มีการนำหลักสติมาใช้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นต้นแบบโรงเรียนสติระดับประเทศ

พระมหาหรรษา กล่าวด้วยว่า ขณะนี้ ศ.กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกอบด้วย คณะอนุกรรมการอำนวยการ, คณะอนุกรรมการด้านหลักสูตร, คณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้, คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาสื่อการเรียนรู้, คณะอนุกรรมการด้านกิจกิจกรรมหลักสูตร, คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาครูผู้สอนและพระสอนศีลธรรม และคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะมีการประชุมคณะอนุกรรมการทั้งหมดในวันที่ 31 ต.ค.นี้  ที่รร.ตรัง กรุงเทพฯ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐