ว.พุทธศาสตร์นานาชาติ ถึงเวลาต้องปรับตัว เตรียมเปิดศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นและระยะกลาง ตอบโจทย์สังคมโลกระดับชาติและนานาชาติ

0
557

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสน์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม กำลังได้รับการตั้งขึ้นเป็นส่วนงานภายในของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เพื่อรองรับการพัฒนาและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น และระยะกลางให้แก่บุคคลทั่วไป รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเริ่มแรกได้เปิดตัวจัดกิจกรรมหลักสูตรสันติภาวนาเสวนา รุ่นที่ 1 สำหรับหลักสูตรระยะสั้น และระยะกลางที่จะเปิดขึ้นมาเพื่อให้การบริการแก่สังคม ทั้งระดับชาติและนานาชาติประกอบด้วยหลักสูตรครูสติ หลักสูตรวิทยากรต้นแบบสันติภาพ หลักสูตรวิศวกรสันติภาพ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อสันติภาพ หลักสูตรการฟังด้วยหัวใจ หลักสูตรสันติภาวนาเสวนา หลักสูตรวิปัสสนาเปลี่ยนชีวิต หลักสูตรการเผชิญหน้ากับความตายอย่างสันติ

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการจัดการความขัดแย้งเชิงพุทธ หลักสูตรสูตรภาวะผู้นำเพื่อสันติภาพ หลักสูตรศาสตร์แห่งความสุข หลักสูตรการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน หลักสูตรการเขียนบทความและงานวิจัยเพื่อสันติภาพ หลักสูตรการบริการด้วยหัวใจ หลักสูตรเสริมสร้างองค์กรเพื่อสันติสุข หลักสูตรภาวะผู้นำสตรีเพื่อสันติภาพ หลักสูตรสูงอายุอย่างมีค่า ชราอย่างมีสุข และหลักสูตรการเขียนข่าวเพื่อสันติภาพ

ทั้งนี้ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ จะเปิดตัวศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ เพื่อรองรับความต้องการของสังคมโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป