วุ่นซ้ำรอยวัดโสธร!!! มติสงฆ์(ธ) อุดรธานีเห็นแย้งมติมส.แต่งตั้งข้ามห้วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ คนอุดรลั่นควรสะสางส่วยซื้อตำแหน่ง

0
4512

ท่ามกลางกระแสวิพากษ์ที่ร้อนแรงกรณีการเสนอชื่อพระผู้ขาดคุณสมบัติตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา(มหานิกาย) แม้จะมีเจ้าคณะปกครองระดับเจ้าคณะใหญ่ชี้แจงต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งถัดมาเพื่อให้มีมติรับรองการแต่งตั้งก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีเจ้าคณะปกครองที่เกี่ยวข้องรูปใดให้คำยืนยันได้ว่า ข้อที่ขาดคุณสมบัตินั้นถูกต้องชัดเจนอย่างไร ซึ่งระหว่างนี้คณะศรัทธาญาติโยมในนามกลุ่มรักษ์ธรรมเมืองแปดริ้ว ยังคงรอคอยคำสั่งจากศาลปกครองจะวินิจฉัยชี้ขาดต่อกรณีนี้อย่างไร ขณะเดียวกันได้เกิดความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง(ธรรมยุต) ในจังหวัดอุดรธานีซ้ำรอยขึ้นมาอีก ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา  ที่ศาลาร้อยปีวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.อุดรธานี มีพระสงฆ์ตัวแทนวัดในสังกัดธรรมยุติกนิกาย ในเขตจังหวัดอุดรธานี กว่า 300 รูป เข้าประชุมหารือกรณีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ โดยมีพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสฺสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็นประธาน โดยไม่อนุญาตให้ศิษยานุศิษย์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟัง พร้อมกับชี้แจ้งว่าเป็นการหารือของคณะสงฆ์  ซึ่งไม่ได้มีความขัดแย้งแต่อย่างใด

พระเทพมงคลนายก

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้รับการชี้แจงจากพระครูปลัดจันทร์หอม ชิตเมธี เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) ว่า การประชุมหารือครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560  และมีการเสนอให้เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) ลงนามแต่งตั้งพระสุทธิสารเมธี (พระมหาวงศ์ไทย สุภวังโส) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ แต่คณะสงฆ์ในจังหวัดต้องการให้พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินทปญโญ) ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสขึ้นเป็นเจ้าอาวาส ตามกฎมหาเถรสมาคม ข้อ 30 (1) (2) (3) ซึ่งเป็นความเห็นที่แตกต่างของคณะสงฆ์ธรรมยุต สร้างความสนใจแก่ศิษยานุศิษย์และเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลาย

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมหารือ มีรายงานว่า ที่ประชุมสงฆ์มีมติให้พระเทพมงคลนายก สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสรูปใหม่ตามที่เคยมีการประชุมสงฆ์ระดับเจ้าคณะปกครองจังหวัดมาแล้วก่อนหน้านี้ เนื่องจากพระเทพมงคลนายก เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในพื้นที่มานานตามกฎมหาเถรสมาคม พร้อมกับเสนอให้พระสุทธิสารเมธี ได้เคารพต่อมติสงฆ์ด้วยการขอลาออกจากตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่มีการรับรองมติการแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา

นอกจากนี้แหล่งข่าวภายในวัดโพธิสมภรณ์ได้นำเอกสาร 2 ฉบับเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าว โดยฉบับหนึ่งเป็นหนังสือลงนามโดย พระธรรมเจติยาจารย์ เจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) วัดพระศรีมหาธาตุฯ บางเขน ประทานกราบเรียนถึง เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ซึ่งระบุว่า ด้วยพระอุดมญาณโมลี (จันทร์ศรี จนฺททีโป) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ได้ถึงแก่มรณภาพ ขณะสิริอายุ 105 ปี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เป็นเหตุให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสว่างลง จึงขอเสนอแต่งตั้งให้พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินฺทปญฺโญ) อายุ 79 พรรษา 59 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ ซึ่งการเสนอแต่งตั้งดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามข้อ 30 (1) (2) และ(3) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ จึงขอประทานกราบเรียนมาเพื่อพิจารณา แต่กลับปรากฏมีความเห็นของสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เป็นลายลักษณ์อักษรว่า “พระเทพมงคลนายก สุขภาพไม่อำนวย ควรยกเป็นที่ปรึกษา พระสุทธิสารเมธี เป็นผู้รักษาการอยู่แล้ว และเป็นผู้ช่วยพระเทพมงคลนายกได้อย่างดี ทำไมไม่พิจารณาเสนอ ลงนาม ลงวันที่ 13 ก.ค. 60”

ขณะที่เอกสารอีกฉบับหนึ่ง เป็นหนังสือลงนามโดย พระจันโทปมาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ประทานกราบเรียนถึง สมเด็จพระวันรัต ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต มีข้อความว่า ด้วยพระเทพมงคลนายก ปัจจุบันมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสติสัมปชัญญะ สมารถปฏิบัติหน้าที่พระอุปัชฌาย์ และในฐานะเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดถึงการปฏิบัติศาสนกิจทั้งหลายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 ยังได้เดินทางเฝ้าถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ พระตำหนักที่ประทับ และร่วมพิธีฉลองพระชนมายุครบ 90 พรรษา ของสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดังนั้นพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ ตำบล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ทุกรูป จึงมีมติร่วมกันเห็นสมควรสนับสนุนเสนอให้พระเทพมงคลนายก ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) ต่อไป โดยหนังสือฉบับนี้ได้ประทับรับเรื่องสำนักงานคณะธรรมยุต รับที่ 01/098 วันที่ 21 ก.ค. 60 เวลา 13.00 น.

ด้านนายอนุมาศ (ขอสงวนนามสกุล) ชาวตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เรื่องนี้น่าจะมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้อง สิ่งเหล่านี้มีมานานแล้วถ้ารูปไหนไม่มีผลประโยชน์เขาคงไม่เอา ถ้ารูปไหนมีผลประโยชน์เขาเอาแน่ ตามที่เขาทำแบบนั้นตนเองยังไม่ทราบว่าเขาทำจริงไม่จริง แต่เรื่องกิเลสมีแน่นอน การแต่งตั้งไม่โปร่งใสคงไม่มีเฉพาะที่นี่ มีทุกที่ตามที่ตนเคยสัมผัสมา มีหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลรูปหนึ่งบอกกับตนว่า การจะได้มาซึ่งตำแหน่งเจ้าคณะตำบลท่านต้องเสียเงินไปแล้วหลายแสนบาท เมื่อตำรวจเขายังมีการปฏิรูปก็อยากจะให้ทางคณะสงฆ์ หรือส่วนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับศาสนาอยากให้เข้ามาดูเรื่องนี้ ตอนนี้บ้าง

อนึ่ง วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี เป็นวัดกัมมัฏฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต ขณะที่พระอุดมญาณโมลี อดีตเจ้าอาวาสเป็นอริยสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนเคารพนักถือ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่จะได้รับความสนใจจากศิษยานุศิษย์ แต่คณะสงฆ์ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในวัด เพียงแค่ต้องการหารือเพื่อให้การแต่งตั้งเจ้าอาวาสที่ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์