วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ ศูนย์กลางพุทธศาสตร์ภาคตะวันตก

0
214

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์ รองเจ้าคณะจ.สุพรรณบุรี ในฐานะผอ.วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ กล่าวว่า วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯ ปัจจุบันมีินิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์รวม 296 รูป/คน โดยตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พุทธศาสตร์ในภูมิภาคตะวันตก บูรณาการกับศาสตร์ร่วมสมัย ที่สำคัญหลักสูตรของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯจะยึดหลักการแนวคิดของพระพุทธศาสนา ที่เน้นกายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา และปัญญาภาวนา ทั้งยังเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่ยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และไม่มีเวลาเรียนในช่วงวันธรรมดาเนื่องจากต้องทำงาน ให้เข้ามาเรียนต่อช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งช่วงที่ผ่านมามีนิสติหลายคนเข้ามาเรียนแล้วสามารถนำวุฒิฯไปปรับฐานเงินเดือนได้ ขณะที่บางคนยังสามารถสอบเข้ารับราชการได้ด้วย

พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีฯในปัจจุบันยังใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่วัดป่าเลไลยก์ ซึ่งไม่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการทำงาน ดังนั้นจึงมีโครงการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ โดยทางคณะสงฆ์จ.สุพรรณบุรี ได้มีมติร่วมกันในการจัดสร้างเหรียญตำนาน 50 ปี เหรียญยุทธหัตถี 63 เพื่อหารายได้สมทบทุนการจัดสร้างอาคารเรียนของวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ด้านการศึกษาภาษาบาลี  และระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเพื่อบูรณะ ปรับภูมิทัศน์ พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดดอนเจดีย์ โดยจะมีพิธีมหาพุทธมังคลาเทวาภิเษก วาระที่ 1 วันที่ 11 ธ.ค.2563 ที่วัดป่าเลไลยก์ และวาระที่ 2 วันที่ 19 ธ.ค. 2563 ที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์  อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี

ผู้ที่สนใจสามารถจอง เหรียญตำนาน 50 ปี เหรียญยุทธหัตถี 63ได้โดยโอนเงินผ่านบัญชีธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี739-0-26773-9  หรือจองได้ที่วัดดอนเจดีย์ สอบถามโทร.084-5678980, 083-0754367

///////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////