วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มจร แจกจ่ายอาหาร-ถุงยังชีพบรรเทาพิษโควิด-19 แก่ปชช. 500 ครอบครัว

0
178

เมื่อวานนี้ (20 พ.ค.63)  ณ วิทยาลัยมหาสาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) พระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม มจร พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มจร พระครูปลัดดิลกวัฒน์ ผู้แทนพระธรรมรัตนดิลก ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะภาค 9 วัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ อาหาร หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 500 ครอบครัว

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้สนองพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช ด้วยการจัดตั้งศูนย์(โรงทาน) ขึ้นตามวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และในแต่ละภูมิภาคนั้น จัดให้มีศูนย์ใหญ่ภาคละหนึ่งศูนย์เป็นอย่างน้อยเพื่อคอยประสานช่วยเหลือประชาชน โดยในภาคกลางจัดตั้งที่ มจร อยุธยา ภาคเหนือวิทยาเขตพะเยา ภาคใต้วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี และภาคอีสานที่วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

“ในการจัดตั้งศูนย์(โรงทาน) เพื่อช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ ได้เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง มจร คณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมืองซึ่งภารกิจนั้นจะเป็นการดำเนินการในการแจกอาหาร ถุงยังชีพ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับผู้เดือดร้อนต่อไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการสนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบ” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว