วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง ตั้งกองทุนช่วยนิสิตยากจน

0
766

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ รองผอ.ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้รับการจัดตั้งป็นวิทยาลัยสงฆ์เมื่อปี 2560 โดยก่อนหน้านี้มีสถานะเป็นหน่วยวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เกิดขึ้นจากการดำริของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินทปญฺโ ) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ที่ท่านมองเห็นปัญหาของพระสงฆ์ที่อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพฯ ท่านจึงผลักกดันให้มีการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ต่อมาพระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจ.นครปฐม ได้ดำเนินการสานต่อ และให้การสนับสนุนจนสามารถตั้งเป็น วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี โดยตัวท่านเองดำรงตำแหน่ง ผอ.วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ด้วย ทั้งนี้ปัจจุบันจำนวนนิสิตล่าสุดมี 421 รูป/คน ถือว่าสูงเป็นอันดับต้นๆของวิทยาลัยสงฆ์ และวิทยาเขตของมจร ทั่วประเทศ

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานของวิทยาลัย มุ่งเน้นเป็นวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น พร้อมสนับสนุนให้เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีโครงการ 1 โรงเรียน 1 ทุน ให้ทุนเรียนฟรีจนจบระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งยังดูแลนิสิตกลุ่มเสี่ยง และยากจน ไม่ให้ออกจากการศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมสอนอาชีพ ทั้งเปิดร้านกาแฟให้กับนิสิตกลุ่มดังกล่าวให้มีรายได้ อย่างไรก็ตามในส่วนของพระนิสิตทางวิทยาลัยก็มีโครงการช่วยเหลือพระนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เช่นกัน แต่การจะไปให้ทำแบบนิสิตฆราวาสคงไม่ได้ จึงได้มีโครงการให้ผ่อนชำระค่าเทอม โครงการพี่ช่วยน้อง ให้พระนิสิตรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ มีตำแหน่งทางการปกครอง กลับมาช่วยรุ่นน้อง และกำลังมีแนวทางที่จะตั้งกองทุนช่วยค่าเทอมพระนิสิต และฆราวาส ที่ยากจนด้วย

ผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญเพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยนิสิตที่ยากจนได้ที่ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 984-5-90085-2 ชื่อบัญชี วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี สอบถามโทร.086-6003199, 034-326912