วิทยาลัยพุทธนานาชาติ มจร ลงนามความร่วมมือกับศูนย์สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ ม.ออสโล เตรียมเปิดหลักสูตรสองวุฒิบัตร ด้านพระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน

0
88

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยออสโล ประเทศนอร์เวย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นำโดยพระเมธีวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส)ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับนางซาเนีย คราย์โซสตอมิดิส (Zania Chrysostomidis) ผู้อำนวยการสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ มหาวิทบาลัยออสโล โดยมีคู่ความร่วมจากมหาวิทยาลัยในยุโรป ทั้งมหาวิทยาลัยธรรมะเกต ปูดาเปส ฮังการี และมหาวิทยาลัยจาจิโลเนียนร่วมในพิธี

.               สำหรับสาระสำคัญในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ทั้งสองสถาบันมุ่งจับมือกันพัฒนาหลักสูตรสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ ศึกษาทำวิจัยร่วมกัน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและสันติภาพร่วมกันระหว่างโลกตะวันตก และโลกตะวันออก โดยเฉพาะการนำภูมิปัญญาสากลของพระพุทธศาสนา ไปบูรณาการและปรับใช้ร่วมกับกับภูมิปัญญาของตะวันตกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หลังจากวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร และศูนย์สิทธิมนุษยชนและสันติภาพ มหาวิทยาลัยออสโล นอร์เวย์ ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นทางการแล้วในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา คณะทำงานทั้งสองสถาบัน (Working Group) จึงได้ประชุมร่วมเพื่อนำหลักการ MoU ลงสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยทั้งสองแห่งจะเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรร่วม (Co-Certificate) ชื่อ “พระพุทธศาสนากับสิทธิมนุษยชน” ระหว่างวันที่ 15-16-17 กันยายน 2567 ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ซึ่งเป็นการเรียนในห้องเรียนและศึกษาพื้นที่จริง  พร้อมทั้งถอดบทเรียนสิทธิมนุษยชนในสังคมไทยและสังคมโลกมาแลกเปลี่ยนเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

ในขณะที่ผู้เรียนรุ่นแรกจะเปิดรับสมัครในเดือนหน้า และคัดเลือกผู้เรียน 30 รูป/คน จากทั่วโลกมาศึกษาและเรียนรู้ร่วมกัน เป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยคณาจารย์จากนานาชาติที่มีประสบการณ์ทั้งหลักการและการปฏิบัติจริงในพื้นที่ต่างๆ และมอบวุฒิบัตรผ่านการเรียนทั้งจากสองสถาบัน