วันอาสาฬหบูชา ชาวพุทธเข้าวัดทำบุญเนืองแน่น รมว.วธ.เปิดขบวนแห่เทียนพรรษาถวาย ๙ พระอาราม ด้านวัดพระธรรมกายจัดตักบาตรพระ ๒ พันรูป สวดธรรมจักร

0
1337

เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานหน้าพระที่นั่งพุทไธสวรรค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) จัดพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธาน พร้อมด้วย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ วธ. นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ วธ. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด วธ. นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) คณะผู้บริหาร วธ. หน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานศึกษาและเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายวีระ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปถวายพระอารามหลวง ๙ พระอารามหลวง ว่า วธ. โดย ศน. ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ชุมชน และสถานศึกษา จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ศน.ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ๙ ต้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในการนำต้นเทียนพรรษาไปถวายพระอารามหลวง จำนวน ๙ พระอาราม

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับเทียนพรรษา ๙ ต้น ที่นำไปถวายพระอารามหลวง เพื่อสืบทอดประเพณีโบราณ สืบทอดพระพุทธศาสนา ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสอดคล้องกับนโยบายของวธ. ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมและเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดและร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสืบสานพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย ได้แก่ ๑. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สำนักงานปลัด วธ.ร่วมกับ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ และ ร.ร.วัดราชบพิธ เป็นเจ้าภาพ

๒. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ และ ร.ร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร ๓. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรมศิลปากรร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ร.ร.วัดมหาธาตุ ๔. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ร่วมกับ ร.ร.เรียนวัดบวรนิเวศ ๕. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย และ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

๖. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ศน.ร่วมกับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และ ร.ร.สตรีศรีสุริโยทัย ๗. วัดสามพระยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ๘. วัดสุวรรณาราม หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับร.ร.วัดสุวรรณาราม และ๙. วัดปทุมวนาราม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมกับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และ ร.ร.วัดปทุมวนาราม

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ยังได้ร่วมกับประเทศอาเซียน จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาใน 16 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก เชียงราย แม่ฮ่องสอน สระแก้ว ตราด สุรินทร์ มุกดาหาร บึงกาฬ หนองคาย อุบลราชธานี นครพนม เลย ศรีสะเกษ ระนอง สงขลา และสตูล ระหว่างวันที่ ๓-๙ กรกฎาคมนี้ เพื่อบูรณาการจัดกิจกรรมสานสัมพันธไมตรีในมิติพระพุทธศาสนาอาเซียน โดยน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ และนำความเป็นวิถีถิ่น วิถีไทย และวัฒนธรรมไทยสู่วัฒนธรรมอาเซียน

นายไพศาล คงคารัตน์ อายุ ๖๕ ปี จากชุมชนคุณธรรมวัดโพเรียง เขตบางกอกน้อย กล่าวว่า ได้เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษากับวธ. ๓ ปีติดต่อกัน ในกาลพรรษานี้ตั้งใจว่าจะละเว้นสิ่งที่ไม่ดี ทำแต่ความดี ความดีนั้นทุกคนทำได้เพราะอยู่ที่ใจ เมื่อใจคิดดีสิ่งที่ตามมาคือพูดดี ทำดี ซึ่งต้องพยายามทำให้ได้และต้องทำให้ได้เกินกว่ากาลพรรษา ๓ เดือน ทุกวันนี้ตนได้เลิกสุรา บุหรี่ได้ตลอดแล้ว ที่จากเดิมเคยเป็นคนดื่มหนัก สูบจัด เดี๋ยวนี้ชีวิตเปลี่ยนไป สิ่งที่ได้แน่ๆ เลยคือเรื่องเงิน มีเงินเหลือมากขึ้น และสิ่งที่ได้ต่อมาคือสุขภาพดีขึ้น สำหรับปีนี้อยากให้มีการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมมากๆ เพื่อให้เด็กรุ่นหลังๆ ทำตาม ปัจจุบันความรุนแรงในกลุ่มเด็กและเยาวชนน่าวิตกมากโดยเฉพาะปัญหาเรื่องยาเสพติด ตัวเราเป็นแค่ส่วนเล็กๆ คงแก้ไขอะไรไม่ได้ ซึ่งทุกคนก็ย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

ด้านวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดงานวันอาสาฬหบูชา ไตรรัตนะปุณณมีบูชา ตักบาตรพระ ๒๐๐๐ รูป และสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยในช่วงเช้าวันเดียวกัน ที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี มีกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ สามเณรกว่า ๒๐๐๐ รูป ณ สภาธรรมกายสากล เนื่องในวันอาสาฬหาบูชา “ไตรรัตนะปุณณมี” ครบ ๒,๖๐๕ ปี โดยมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ วัดพระธรรมกายได้จัดงานบุญในวันอาสาฬหบูชาตลอดทั้งวัน โดยเริ่มจากภาคเช้า ๐๖.๓๐ น. ประชาชนทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ภาคสาย ๐๙.๓๐ น. นั่งปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา และถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  ภาคบ่าย ๑๓.๒๐ น. ร่วมกันถวายผ้าวัสสิกสาฎกหรือผ้าอาบน้ำฝน และภาคค่ำ ๑๗.๓๐ น. เป็นพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ต่อด้วยพิธีสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องจากวันอาสาฬหบูชาปีนี้ ตรงกับวันคล้ายวันอุปสมบทของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ครบ ๑๑๑ ปี และครบรอบ ๑ ปี ที่วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรตลอด ๒๔ ชั่วโมง

ทั้งนี้ “วันเข้าพรรษา” เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระพุทธานุญาตให้พระภิกษุอธิษฐานจิตเริ่มอยู่จำพรรษา เป็นระยะเวลา ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เพื่อปฏิบัติศาสนกิจและศึกษาพระธรรมวินัย จึงได้เกิดประเพณีการถวายเทียนพรรษาแด่พระภิกษุ เพื่อใช้จุดให้แสงสว่างตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ ส่วน “การถวายเทียนพรรษา” เป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทาน ตามตำนานคติชาวพุทธที่เชื่อถือกันมาตั้งแต่พุทธกาลว่า การถวายเทียนเป็นทาน จะทำให้เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด สว่างไสว เหมือนกับพระอนุรุทธะสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เคยถวายแสงประทีปในชาติปางก่อน แล้วบังเกิดผลให้เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ทำให้รอบรู้พระธรรมวินัยอย่างแตกฉานในชาติต่อมา ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงได้ยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนพรรษาไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้ฉลาด มีไหวพริบดี

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ที่วัดพิชยญาติการาม เขตธนบุรี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดยมีพุทธศาสนิกชนหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมทำบุญ ฟังธรรม เนื่องแน่นศาลาพิธี ขณะที่วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานสงฆ์ และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา มีคณะศรัทธาญาติโยม นักเรียนนักศึกษา และชาวชุมชนข้างเคียงร่วมทำบุญปฏิบัติธรรมเนืองแน่นศาลา