“วันสตรีไทย” ปธ.สภาสตรีแห่งชาติฯ ปลุกพลังสตรีไทยช่วยเหลือสังคม

0
1228

 

1 สิงหาคม “วันสตรีไทย” 2562 สภาสตรีแห่งชาติฯ จัดงานเทิดพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ปลุกพลังสตรีไทยเป็นกำลังสำคัญช่วยเหลือสังคม พร้อมมอบเข็มสตรีไทยดีเด่น 150 ราย และมอบทุนการศึกษาเยาวสตรีไทยดีเด่น 25 ราย

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานจัดงาน “วันสตรีไทย ประจำปี 2562” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางรชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานบริหารสภาสตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันสตรีไทยประจำปี 2562 พร้อมคณะกรรมการอำนวยการ กรรมการบริหาร และองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมพิธี

โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมกล่าวอาเศียรวาท และรับฟังการกล่าวสุนทรพจน์ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” โดย ด.ญ.ปรีญาภรณ์ เอี่ยมพุก โรงเรียนดรุณราชบุรี จังหวัดราชบุรี จากนั้น ด.ญ.สุพรรษา สว่างแก้ว โรงเรียนบ้านหุบพริก จังหวัดราชบุรี กล่าวสุนทรพจน์ “บทบาทสตรีไทย”

นอกจากนี้ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบเข็มและกล่าวแสดงความยินดีกับสตรีไทยดีเด่น และเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 150 ราย พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้เยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 25 ราย

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กล่าวว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้วันที่ 1 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีไทย” โดยได้พระราชทานแนวพระราชดำริหน้าที่สำคัญเบื้องต้นของสตรีไทย 4 ประการ ได้แก่ พึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์ พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้สมบูรณ์ รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทย และฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้น ซึ่งสตรีไทยสามารถน้อมนำกระแสพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและพัฒนาตนเอง อันส่งผลให้ครอบครัวไทย สังคมไทย และประเทศไทยมีความสุข ความเจริญ นำไปสู่การพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง และสตรีไทยจะเป็นที่ยกย่องชื่นชมของสังคมโลกได้ต่อไป และยังเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในบทบาท ความสามารถ และคุณค่าของสตรีไทย อีกทั้งพระราชทานพระราชานุญาต ให้ใช้ “ดอกกล้วยไม้ คัทลียา ควีนสิริกิติ์” เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ ประจำวันสตรีไทย ตั้งแต่พุทธศักราช 2546 เป็นต้นมาตราบเท่าทุกวันนี้

“ในปีพุทธศักราช 2562 นี้ ได้กำหนดจัดงาน “วันสตรีไทย” ภายใต้แนวคิด “สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรด เกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็น สมเด็จพระบรมราชินี เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 41 พรรษา เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ด้วยสานึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี และเพื่อธำรงไว้ซึ่งวันสตรีไทย อันแสดงให้เห็นถึงพลังของสตรีไทยที่จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาช่วยเหลือสังคมต่อไป” ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติกล่าว

ทั้งนี้ภายในงานมีนิทรรศการต่างๆ ประกอบไปด้วย 1.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เรื่องราวเนื้อหาเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ,พระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2.นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นำเสนอเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อสภาสตรีแห่งชาติ 3.นิทรรศการของสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

สำหรับกิจกรรมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย 1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 2.ร้านจิตอาสา 904 และร้านโกลเด้น เพลซ 3.มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 4.มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์