วันที่ ๑๑ เดือน ๑๑ ปีที่ ๑๑ พุทธวิชชาลัย ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ บุษบก ณ ม.ราชภัฏพระนคร

0
818

ในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี การจัดตั้งพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะผู้บริหารจึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์และบุคคลทั่วไป ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “๑๑ ปี พุทธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร” ในหัวข้อ อริยสัจ ๔ อธิยมรรควิธี สู่ความสำเร็จแห่งชีวิต จูนจิต สติ สมาธิ ปัญญา ในวันที่ ๑๑ เดือน ๑๑ ปีที่ ๑๑ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป ณ อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น ๕ ห้องอานันทธรรมสถาน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ในโอกาสครบรอบ ๑๑ ปี การตัดตั้งพุทธวิชชาลัย จึงขอเชิญบุคลากร นักศึกษา คณาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรทั่วไป ร่วมพิธีมหาพุทธมงคล มหาพุทธบารมี สิริมหามงคลโดยพร้อมเพรียงกัน