วัดไผ่ล้อมปฐมนิเทศรอบแรก ผู้สมัครบวชโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ “หลวงพี่น้ำฝน” เน้นสืบทอดพระพุทธศาสนา แนะ‘ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้บุญคุณคน’

0
456

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ล่าสุดมีผู้มาสมัครบวชทั้งสิ้น 41 คน ขณะนี้ทางวัดได้จัดพิธีปฐมนิเทศรอบแรกแล้ว เพื่อเป็นการบอกกล่าวแนะนำการเข้ามาบวช ชี้แนวทางที่ควรตั้งใจมาบวชอย่างถ่องแท้ ที่ทำสำคัญต้องท่องบทขานนาคให้ได้  อีกทั้งต้องสำนึกถึงการทดแทนบุญคุณผู้ให้กำเนิด ต้องศึกษาพระธรรมวินัยในเบื้องต้น หัวใจสำคัญที่ต้องทำให้ได้คือ ความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้บุญคุณคน หลักธรรมนี้วัดไผ่ล้อมเน้นมากเป็นพิเศษ เพื่อเป็นการคืนคนดีมีคุณภาพสู่สังคม โดยบอกให้ทุกคนรู้ว่าการบวชครั้งนี้ไม่มีการเรี่ยไร ไม่ต้องเสียค่าใช้ วัดไผ่ล้อมดูแลทุกสิ่งอย่างบริบูรณ์ จึงขอให้ทุกคนสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า พระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดี ที่พสกนิกรไทยควรยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสสำคัญที่ทางวัดไผ่ล้อมได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 14.09 น. จะเป็นพิธีทำขวัญนาค โดย ทศพล หิมพานต์ พิธีทำขวัญนาค มีมาแต่โบราณเป็นการเรียกพิธีบวชคนเป็นพระ ภิกษุว่า บวชนาค สะท้อนให้เห็นลักษณะพิธีกรรมที่เป็นพุทธว่าพิธีบวชนาคยุคแรกยังมีร่องรอยเหลืออยู่ ประเพณีบวชสมัยก่อนใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน คือ วันแรกทำขวัญนาค วันที่สองบวช วันที่สามฉลองพระบวชใหม่ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไป บางรายทำขวัญตอนสาย แล้วบวชตอนบ่ายในวันเดียวกัน แต่บางรายไม่ทำขวัญ เมื่อโกนหัวก็แห่เข้าโบสถ์บวชเลยก็ได้ สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ และควรแก่การรำลึกถึงก็ คือความเป็นมนุษย์ แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นคนมีบุญ ได้พบพระพุทธศาสนา นับว่าพ่อนาคมีบุญมากจึงได้บวช ประเพณีทำขวัญนาค ก็คือ พิธีให้ความสำคัญแก่ผู้เป็นแม่ เพราะวันพรุ่งนี้เมื่อนาคเข้าโบสถ์แล้วแม่จะหมดหน้าที่ พิธีทำขวัญนาคที่ให้ความสำคัญผู้เป็นแม่ เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ มีคำทำขวัญพรรณนาเป็นลำดับสืบต่อไปจวบจนเสร็จสิ้นพิธี

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวอีกว่า เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทำขวัญนาค เข้าสู่พิธีอุปสมบทหมู่ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ด้วยคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล ต่างมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีโอกาสได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเพียรรำลึกถึงองค์พระมหากษัตริย์ อันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย ดังนั้นคณะศิษย์หลวงพ่อพูล จึงได้จัดให้มีพิธีนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน ได้ศึกษาและรับการอบรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และ ที่สำคัญบวชฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น วัตถุประสงค์ในการจัดพิธี เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม บำเพ็ญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล

“ขณะนี้ได้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาเพื่อร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการตามลำดับดังนี้ คือเริ่มรับสมัครและจากนั้นฝึกซ้อมท่องขานนาค , ซักซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท โดยเป็นการซักซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท นอนค้างคืนที่วัด พิธีปลงผมนาค  อาบน้ำนาค ทำขวัญนาค พิธีแห่นาค พิธีบรรพชานาคหมู่ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดไผ่ล้อม จึงเสร็จสิ้นพิธี ซึ่งในระหว่างที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ จะมีการจัดกิจกรรมรวม 15 วัน เป็นการฝึกการสวดมนต์ เจริญสมาธิ การประพฤติปฏิบัติและเรียนรู้พระธรรมวินัยจากคณะพระวิทยากรที่จะมีการจัดกำหนดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางธรรมอย่างเข้าใจ สามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง”  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์