วัดไทยพุทธคยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เจริญพระพุทธมนต์ถวายในหลวง ร.๙ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จฯเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

0
759

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ลานพระบรมรูป ร.๙ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๑๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โดยคุณโสภา พาณิช รองผู้อำนวยการกองสำนักองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายสักการะ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

จากนั้น พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) นำพระสงฆ์ พระนวกโพธิ สวดพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ตัวแทน ๘ ท่านทอดผ้าบังสุกุล ๒ ชุดๆ ๔ ท่าน โดยชุดที่ ๑ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) พร้อมพระนวกโพธิ ๔ รูป สดับปกรณ์ พิจารณาผ้าบังสุกุล ชุดที่ ๒ ท่านเจ้าคุณ พระเมธีวรญาณ (สายเพชร ป.ธ.๙)  พร้อมพระนวกโพธิ ๔ รูป สดับปกรณ์ พิจารณาผ้าบังสุกุล

ลำดับต่อมา พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) นำพระสงฆ์ พระนวกโพธิ เจริญพระพุทธมนต์ บทโพชฌงคปริตร นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยคุณโสภา พาณิช รองผู้อำนวยการกองสำนักองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กล่าวสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสเดินทางกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์