วัดไทยนอร์เวย์ ร่วมกับการบินไทยและ มจร. จัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ “พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 12 สิงหา – สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

0
622

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่วัดไทยนอร์เวย์ เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ ได้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทพนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 7 จำนวน 6 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ตามโครงการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ ซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง วัดไทยนอร์เวย์  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และสมาคมชาวพุทธในประเทศนอร์เวย์

พระวิมลศาสนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนอร์เวย์  รองประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (สธย. ) กล่าวว่า การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้นับเป็นทางการ ถือว่าเป็นครั้งที่ 7 แต่ถ้านับแต่เริ่มต้นดำเนินการก็เป็นครั้งที่ 10 ทั้งนี้ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่ชาวไทยที่อยู่อาศัยในประเทศนอร์เวย์ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ต่างก็พร้อมใจกันในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้น และในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่อยู่ในต่างแดน จึงกำหนดให้มีการบรรพชาอุปสมบทกุลบุตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนด้วย โดยร่วมมือกับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  และมจร. ดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มจร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ และทำหน้าที่ผลิตพระธรรมทูตสายต่างประเทศตามนโยบายของมหาเถรสมาคม(มส.) จัดส่งพระธรรมทูตไปปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก เล็งเห็นความสำคัญของโครงการนี้ จึงได้ร่วมมือดำเนินการเรื่อยมา และเห็นว่าจะเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในต่างแดนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มีแนวคิดและร่วมปรึกษากับวัดไทยนอร์เวย์ และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการโครงการ “คฤหัสถ์ธรรมทูตในต่างแดน” ขึ้น โดยจะจัดปีนี้เป็นปีแรก ในช่วงวันที่ 27-29 กันยายน 2562 นี้ โดยรับสมัครคฤหัสถ์ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดน เข้ารับการอบรมและคาดว่า ผู้ที่ผ่านการอบรมแล้วจะทำหน้าที่ในการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศได้อย่างดียิ่งและจะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไปพร้อมๆ กับพระธรรมทูตด้วย

ขณะที่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศนอร์เวย์ ที่มีวัดไทยอยู่แล้ว และบริษัทก็มีเที่ยวบิน บินตรงมายังเมืองออสโล เมื่อมีโครงการนี้ขึ้นก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยอนุมัติให้พนักงานของบริษัท เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว ยังเป็นการช่วยสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาด้วย นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้พนักงาน ได้มีโอกาสเข้าใกล้ชิดพระพุทธศาสนา ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันและยังจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปพร้อมกันด้วย

นายสมหมาย สุภาษิต ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร. รายงานด้วยว่า ในวันพิธีบรรพชาอุปสมบท ทางวัดไทยนอร์เวย์และนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ พร้อมพุทธศาสนิกชนไทยในนอร์เวย์ ได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 หลังจากพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ  มจร. ได้แสดงพระธรรมเทศนา ในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ด้วย