วัดใหม่(ยายแป้น) บางขุนนนท์ เปิด “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

0
222

วัดใหม่ (ยายแป้น) จัดพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย เป็นศูนย์กลางช่วยเหลือประชาชน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เป็นแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาสังคมสู่ความสมานฉันท์ ด้วยวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.66 ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย วัดใหม่ (ยายแป้น)  คณะสงฆ์เขตบางกอกน้อย นำโดยพระเทพประสิทธิมนต์ (หลวงพ่อเณร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพฯ พระพิมลภาวนาพิธาน เจ้าคณะเขตบางกอกน้อย พระครูปริยัติวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะแขวงบางขุนนนท์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ โดยมี พระเมธีวัชรบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดใหม่ฯ พร้อมด้วย นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ด้านการส่งเสริม คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ รักษาราชการแทนผอ.กองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ร่วมพิธี พร้อมทั้งมีพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนด้วย

พระเมธีวัชรบัณฑิต กล่าวว่า  การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 4/2564  ที่มีมติตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอตามที่ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการสร้างการรับรู้กฎหมาย การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผ่านกิจการพระพุทธศาสนา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม โดยมส.มีมติให้วัดเจ้าคณะจังหวัดและวัดเจ้าคณะอำเภอ ในพื้นที่ 76 จังหวัด และวัดเจ้าคณะแขวง ในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือวัดที่มีความพร้อม เป็นสถานที่ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เพื่อขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ให้วัดเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือประชาชนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาสังคมสู่ความสมานฉันท์ ด้วยวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย และให้โรงเรียนพระปริยัติธรรมนำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ.2546  และพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  ไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน ถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณรด้วย

*****************************************************************