วัดเทวราชกุญชร จัดโครงการพัฒนาบุคลากร อบรมเข้มพระสงฆ์

0
461

พระธรรมวชิราภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เจ้าคณะภาค 13 กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า วัดเทวราชฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ.2565 โดยได้ทำการคัดเลือกพระภิกษุสงฆ์จำนวน 12 รูป อายุไม่เกิน 50 ปี และไม่ได้เป็นพระสังฆาธิการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพัฒนาบุคลากร ของวัดเทวราชฯ โดยจะมีการฝึกอบรมเข้มเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 30 ธ.ค. ซึ่งจะมีทั้งการอบรมเรื่องพระธรรมวินัย การอบรมเรื่องบาลี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสนใจในการเรียนบาลี การปฏิบัติศาสนพิธี บุยพิธี เรื่องจริยาวัตร อาจาระที่ดีงาม การเป็นพระนักเทศน์ เป็นต้น ทั้งนี้นอกจากจะมีการฝึกอบรมที่วัดเทวราชฯแล้วจะมีการส่งไปอบรมที่สำนักเรียนตามวัดต่างๆ ในกรุงเทพฯด้วย

เจ้าอาวาสวัดเทวราชฯ กล่าวต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรมในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพัฒนาบุคลากร พระสงฆ์ทั้ง 12 รูปที่เข้าร่วมอบรม จะต้องจำวัดที่วัดเทวราชฯ และจะมีพระสงฆ์วัดเทวราชฯคอยดูแล ควบคุมอย่างใกล้ชิด โดยการที่คัดเลือกพระสงฆ์มาเข้าอบรมเพียง 12 รูปนั้น เพราะต้องการดูแลให้ทั่วถึง เนื่องจากพระที่เข้าร่วมอบรมในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและพัฒนาบุคลากร ของวัดเทวราชฯ จะต้องปฏิบัติตามตารางที่ทางโครงการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย

*****************************************************************