วัดอรุณฯจัด 2 งานใหญ่ “วันสงกรานต์” คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด

0
273

     พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณฯ กล่าวว่า ในช่วงวันสงกรานต์ 13-15 เม.ย. นี้ ทางวัดอรุณฯ ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ในการจัด 2 งานใหญ่ คือ “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยกิจกรรม “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์” จะจัดในวันที่ 9 – 17 เม.ย. ส่วน “Water Festival 2022 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” จะจัดวันที่ 13-15 เม.ย. ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความแออัด ทางวัดจึงแบ่งพื้นที่การจัดทั้งสองกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด – 19

เลขานุการวัดอรุณฯ กล่าวต่อไปว่า การจัดงานดังกล่าวภายในวัดอรุณฯ ได้เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการของมหาเถรสมาคม(มส.) ดังนี้ 1.ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยเว้นระยะห่าง 1 บุคคล  ต่อ 1 ตารางเมตร สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือจุดบริการ เจลแอลกอฮอล์ กำหนดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ อย่างเคร่งครัด 2.กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับขนาดของสถานที่จัดกิจกรรม 3.สถานที่จัดกิจกรรมต้องเป็นสถานที่โปร่งหรือกลางแจ้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก 4.กิจกรรมที่จัดต้องเป็นไปเพื่อจรรโลงไว้ซึ่งการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เช่นการสรงน้ำพระ การรดน้ำผู้เฒ่าผู้แก่ เป็นต้น และจะต้องคำนึงถึงคำสั่งหรือมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของจังหวัดหรือท้องที่นั้นๆ เป็นสำคัญ 5.งดการจัดกิจกรรมเล่นน้ำ สาดน้ำ 6.หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับผู้อื่น 7.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม 8.งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ9.หลีกเลี่ยงหรืองดจัดการแสดงมหรสพ ที่เป็นการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก

*****************************************************************