วัดอรุณสหราชอาณาจักร ต่อยอดโครงการ “ตู้พระทำ นำสุข” และ “ปลูกผักสวนครัว” สร้างวัฒนธรรมใหม่ช่วยเหลือกัน จนคนอังกฤษอยากทำตาม

0
761

พระราชมหาเจติยาภิบาล (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ในฐานะประธานสมาคมวัดอรุณสหราชอาณาจักร  เปิดเผยว่า คณะสงฆ์วัดอรุณสหราชอาณาจักร เมืองนอริช  และคนไทยในเมืองนอริช ประเทศอังกฤษ  ร่วมกันจัดทำโคงการ “ตู้พระทำ นำสุข” และ “สวนครัว นำสุข พอเพียง และเพียงพอ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัด ประชา รัฐสร้างสุข  เพื่อแลกเปลี่ยนอาหารซึ่งกันและกันในช่วงโควิด เป็นการขยายผลจาก โรงทาน ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช

พระราชมหาเจติยาภิบาล  กล่าวว่า การจัดตั้งโรงทาน ตามพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ของวัดอรุณฯเมืองนอริช ประเทศอังกฤษ   เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ  รวมถึงการจัดทำข้าวกล่องมอบให้บุคคลากรทางการแพทย์ที่เมืองนอริช  นับเป็นน้ำพระทัยจากสมเด็จพระสังฆราช  ที่มีพระดำริให้จัดทำโครงการดีดีที่มีประโยชน์  ทำให้คนอังกฤษยอมรับคนไทยและชื่นชมวัฒนธรรมไทย

ทางวัดจึงนำโครงการโรงทานมาต่อยอด โดยชวนคนไทยในอังกฤษมาร่วมโครงการปลูกผักสวนครัว ทั้งปลูกที่วัด และปลูกที่บ้านของแต่ละคน หลังจากได้ผลผลิต จะนำมาใส่ไว้ที่ “ตู้พระทำ นำสุข” และนำมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อประกอบอาหาร และเป็นการได้แลกเปลี่ยนผักต่างชนิดกัน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทาง  นับเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ ซึ่งถือว่าช่วงวิกฤติโควิด สร้างโอกาสที่ทำให้ได้เรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่

โดยวัดอรุณฯเมืองนอริช  ตั้งใจจะดำเนินโครงการนี้ไปต่อเนื่องแม้จะจบโควิดแล้วก็ตาม ซึ่งถือว่าปฏิบัติตามแนวทาง “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”  ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ที่ดำริให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โครงการดังกล่าวทำให้ประชาชนในอังกฤษสนใจนำตัวอย่างที่เกิดขึ้นไปใช้ในสังคมคนอังกฤษบ้าง