วัดราชบพิธฯแจกพระรูป “สมเด็จพระสังฆราช” เปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะ 24-26 มิ.ย.

0
260

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) ในที่ 26 มิ.ย.63 แต่ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) แพร่ระบาด สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

1.งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ

2.เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในวันที่ 24-26 มิ.ย. ให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายเครื่องสักการะที่หน้าพระรูป และลงนามถวายสักการะได้ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น.

3.คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมโรงทานตามที่ปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปกติของแต่ละวัด ในวันที่ 26 มิ.ย.

4.หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใด ๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการเข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับผู้ที่เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะ ที่พระวิหาร วัดราชบพิธฯ วันที่ 24-26 มิ.ย. จะได้รับแจกพระรูปสมเด็จพระสังฆราช ประทับ ณ อาสนะ พร้อมด้วยเครื่องประกอบสมณศักดิ์ ด้านหน้าพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถ วัดราชบพิธฯ โดยด้านหลังพระรูปเป็นข้อความลายพระหัตถ์สมเด็จพระสังฆราช ว่า “อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ความไม่เบียดเบียนกัน เป็นสุขในโลก”