วัดยานนาวา จัดพิธีถวายสักการะ “สมเด็จพระมหาธีราจารย์”

0
1687

วันนี้ (๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) วัดยานนาวา พระอารามหลวง เขตสาทร กรุงเทพฯ จัดให้มีพิธีถวายสักการะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมํกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ วัดยานนาวา โดยมี นายนพดล เฮงเจริญ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ และอ่านสัญญาบัตร พระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏ มีความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า โดยที่ทรงพระราชดําริว่า พระสงฆ์ ซึ่งดํารงในสมณคุณ มีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนา สมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น มีอยู่ บัดนี้ จวบกาลมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ควรจะสถาปนาอิสริยยศพระสงฆ์ขึ้นไว้ เพื่อจักได้บริหารพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาพรสืบไป  จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนา พระพรหมวชิรญาณ ขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ มีราชทินนามตามที่จารึกในสุพรรณบัฏว่า  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ญาณอดุลสุนทรนายก ดิลกธรรมวิเทศโกศล วิมลปาพจนกวีวราลังการ ไพศาลอรรถธรรมานุสิฐ พิพิธกิจจานุกิจสาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี สถิต ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

จากนั้น พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๙ รูป เจริญชยมงคลคาถา ประธานพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนผู้มีเกียรติ ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๙ รูป สมเด็จพระมหาธีราจารย์ พร้อมสาธุชนกรวดน้ำรับพร นายนพดล เฮงเจริญ พร้อมทั้งสาธุชนผู้มีเกียรติร่วมถวายสักการะ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ตามลำดับ

เครดิต: ฝ่ายเผยแผ่วัดยานนาวา /๒๙๐๗๒๕๖๒