140229624_2914672088816970_6529633050674138673_o-001

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ ลงพื้นที่วัดเอี่ยมวรนุช ขอทราบปัญหากรณี รฟม.ขอเวนคืนที่ดินของวัด

วันนี้ (6 ม.ค.64) พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะอนุกรรมาธิการฯ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร โดย ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศสิริกุล สส.นพดล แก้วสุพัฒน์ และคณะได้ลงสำรวจพื้นที่วัดเอี่ยมวรนุช เขตพระนคร กทม. เพื่อรับทราบปัญหากรณี รฟม. ขอเวนคืนที่ดินของวัด...

อธิบดีพช. ประสานพลังไตรภาคี หนุนสนช.ประกาศความสำเร็จ AgTech4OTOP ดึงสตาร์ทอัพสร้างแพลตฟอร์มตลาดเสริมจุดแข็ง OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

วันนี้ (6 มีนาคม 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธีปิดโครงการสร้างตลาดรูปแบบใหม่จากวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสำหรับกลุ่ม OTOP เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยมี ดร.สุภาพ อัจฉริยศรีพงศ์ กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นางสาวมนฑา...

พ่อเมืองมหาสารคาม น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการนำร่องปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสงวน มะเสนา พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศาลากลางจังหวัดมหาสารคามและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปฏิบัติ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม...