วัฒนธรรม 76 จังหวัด พร้อมจัดกิจกรรมกระตุ้นเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนวัฒนธรรม

0
1353

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัด อาทิ กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เข้าร่วม โดยการประชุมครั้งนี้ได้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังวัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อแจ้งให้ วธจ.รับทราบมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการจัดทำงบกลางปีพิเศษเพิ่มเติมในงบประมาณประจำปี 2561 วงเงิน 150,000 ล้านบาท ใช้ใน 3 ด้าน คือ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เส้นทางท่องเที่ยวชุมชน และการปฏิรูปภาคการผลิต ใช้พัฒนาแผนลงทุนในชุมชน ซึ่ง วธ.เน้นเรื่องท่องเที่ยวชุมชน โดยทุกโครงการหรือกิจกรรมที่เสนอเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น

ปลัด วธ. กล่าวว่า นอกจากนี้ยังได้แจ้งที่ประชุมว่า ที่ประชุมผู้บริหาร วธ. ซึ่งมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ได้มอบนโยบายเรื่องนี้กับทุกส่วนงานราชการในสังกัดดำเนินงานตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ วธ. ได้ร่วมประชุมการชี้แจงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปี 2561 กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแล้ว ซึ่งวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดรับทราบและพร้อมลงพื้นที่สำรวจ ทำประชาคม ร่วมกันหารือระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชนในรูปแบบประชารัฐถึงความต้องการเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการพัฒนาในมิติของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ที่มีอัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ครอบคลุมงานของกรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น ช่วยกันวิเคราะห์ถึงความพร้อม ผู้นำชุมชน ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โบราณสถาน วิถีประเพณีท้องถิ่น จากนั้นให้วัฒนธรรมจังหวัดเสนอโครงการ กิจกรรมผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป

ทั้งนี้ ปลัด วธ. ได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัด 76 จังหวัดตั้งคณะทำงาน 1 ชุด เพื่อขับเคลื่อน ระดมความคิดงานมิติวัฒนธรรมตอบโจทย์งานท่องเที่ยวชุมชนแล้ว