วส.พัฒนาหลักสูตรสร้างคุณธรรมขับเคลื่อนสัมมาวาจา มส.หนุนปลูกฝังเยาวชนสร้างสังคมไร้ “Hate Speech”

0
145

พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ รองผอ.วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ มจร วัดไร่ขิง จ.นครปฐม กล่าวว่า วส.พุทธปัญญาฯ กำลังเปิดรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการพลังเยาวชนไทยสร้างสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech (คำพูดที่สร้างความเกลียดชัง) โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติรับทราบแนวทางการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือหลักสูตรสร้างคุณธรรมขับเคลื่อนสัมมาวาจา “เด็กรักษ์ดีวิถีศีล 5” จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสังคมสัมมาวาจาแก่เยาวชนในโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 5,000คน และผลิตสารคดีเชิงคุณธรรมขับเคลื่อนสัมมาวาจา จำนวน 10 ตอน เผยแพร่ทาง MCU TV ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยดำเนินงานระหว่าง เดือนมิ.ย.2564 – มิ.ย.2565

พระมหาบุญเลิศ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ทางโครงการจะรับสมัครโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเพื่อเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางระบบออนไลน์ในหลักสูตรเด็กรักษ์ดีวิถีศีล 5 โดยมีตนเป็นหัวหน้าโครงการ เมื่อผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้ว นักเรียนและครูที่ปรึกษาจะได้ร่วมกันพัฒนาโครงงานของโรงเรียนในประเด็นโรงเรียนปลอด Hate Speech เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการจำนวน 10,000-20,000 บาท เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงงานส่งเสริมสัมมาวาจาในโรงเรียน ขณะเดียวกันสถานีโทรทัศน์ MCU TV จะไปติดตามการขับเคลื่อนโครงงานของนักเรียนเพื่อจัดทำเป็นสารคดีเผยแพร่ทาง MCU TV และสื่อช่องทางอื่นๆ ทั้งยังสามารถเข้าร่วมประกวดโครงงาน “ตลาดนัดสัมมาวาจา” ซึ่งจะจัดขึ้นที่วัดไร่ขิง จ.นครปฐม ด้วย