วธ. – ไอคอนสยาม ยก 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ ขึ้นห้างใหญ่กลางกรุง หนุน Soft Power ทั่วประเทศ 22 – 24 ก.ย. 66

0
126

เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G ชวน ชม ชิม ช้อป ครบรสทุกมิติอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชน ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

วันที่ 22 กันยายน 2566 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลักขณา นะวิโรจน์ ประธานโครงการสุขสยาม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทน 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม ชั้น G ภายในงาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง “ตลาดบก ตลาดน้ำ สืบสานอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย” การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน (CPOT/CCPOT)

นายเสริมศักดิ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมูลค่าและรายได้ โดยที่ผ่านมาทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนงานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยการคัดเลือกตลาดบกและตลาดน้ำที่มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นตลาดสืบสานวัฒนธรรมไทยทั้ง 16 แห่ง ทั่วประเทศ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น สำหรับในปีนี้ วธ. บูรณาการกับหลายๆ หน่วยงาน     จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” เพื่อเป็นการผลักดัน Soft Power ของประเทศ ได้แก่ อาหารไทย แฟชั่น มวยไทย ภาพยนตร์ และประเพณีท้องถิ่น ในพื้นที่ตลาดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ เพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินพิธีเปิดตัวตลาดน้ำไปแล้ว 2 แห่ง ซึ่ง วธ. จะดำเนินพิธีการเปิดตัวต่อเนื่องให้ครบทั้ง 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 นอกจากนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ วธ. ได้บูรณาการความร่วมมือกับศูนย์การค้าไอคอนสยาม ประชาชน และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดตัวและจัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนฯ ให้พื้นที่แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำมากมาย มีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของไทย ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2566 เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ในอัตลักษณ์และประเพณีผ่านตลาดบกตลาดน้ำ นำไปสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการโชว์วิถีชีวิตชุมชนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเกิดความสนใจ มีภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของประเทศที่ดี ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมากขึ้น

“กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนขยายช่องทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ ให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง ให้ตลาดน้ำเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ทุกท่านปักหมุดท่องเที่ยว ผลักดันเป็น Soft Power ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกตลาดบกและตลาดน้ำส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม “10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย” มีจำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดบก 10 แห่ง ได้แก่ 1.ตลาดเก่าหัวตะเข้ กรุงเทพมหานคร 2.ตลาดคลองบางหลวง กรุงเทพมหานคร 3.ตลาดจีนชากแง้ว จังหวัดชลบุรี 4.ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ 5.ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน 6.ตลาดสู้ศึกคึกคัก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7.ตลาดเชียงคาน เมืองสีสัน วัฒนธรรมริมโขง จังหวัดเลย 8.ตลาดริมน้ำคลองแดน (ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน) จังหวัดสงขลา 9.ตลาดตรอกโรงยา (ถนนสั้น ตำนานยาว) จังหวัดอุทัยธานี 10.ตลาดเขมราษฎร์ธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้านตลาดน้ำ 6 แห่ง ได้แก่ 1.ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.ตลาดน้ำกลางป่ากวางโจว จังหวัดเพชรบุรี 3.ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี 4.ตลาดน้ำคลองแห จังหวัดสงขลา 5.ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 6.ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะดำเนินการจัดพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2566 นี้ เพื่อยกระดับให้รู้จักในวงกว้าง เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านตลาดบกและตลาดน้ำ

*****************************************************************