วธ. โดยกองทุนสื่อฯ ร่วมกับวัดพระเชตุพนฯ จัดงานแถลงข่าวมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” และงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ปี 2566

0
163

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งานแถลงข่าวมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2  “สื่อ ธรรม ดี” และงานตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจําปี 2566 โดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนและประชาชน เข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ซึ่งในวันนี้ตรงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา คือประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา ประจําปี 2566 อันมีความหมายถึง การทําบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา และจําพรรษาที่นั่นเป็นเวลา 3 เดือน

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ได้กล่าวสัมโมทนียกถาในงานแถลงข่าวครั้งนี้ พอสังเขปว่า งานเผยแผ่และการสื่อสารนั้น เป็นมรดกธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานไว้ให้แก่พุทธบริษัท ได้มอบหน้าที่อันสำคัญ คือการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก มหาเถรสมาคมจึงส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ในการเผยแผ่พุทธธรรมและเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการพัฒนา เพื่อสามารถสงเคราะห์เกื้อกูลแก่ชุมชนในทุก ๆ ด้าน ที่ไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยและกฎหมายบ้านเมือง โดยร่วมประสานพัฒนาให้วัดสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดแทรกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกันโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความสามัคคีปรองดองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและเข้าใจความแตกต่างทางความคิด เป็นการสร้างประโยชน์และความยั่งยืนของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นการประสานใจเชื่อมความสามัคคี นำไปสู่การเสริมสร้างและบูรณาการงานของคณะสงฆ์ ภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้มุ่งหวังให้พหูชนตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมผ่านการทำงานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา และงานศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ อันถือเป็นอีกหนึ่งของ Soft Power

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผยว่า กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดงานในครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ให้ความสําคัญของการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงสถาบันครอบครัว โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนนโยบายครั้งนี้ มุ่งสู่เด็ก และเยาวชน คือต้นกล้า พ่อแม่คือเบ้าหลอมที่ต้องปลูกฝังค่านิยมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยสถาบันครอบครัว สถานศึกษา และศาสนาเป็นพื้นที่ในการหล่อหลอมให้เป็นคนดี มีคุณธรรมรักษาดํารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย สร้างเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน สามารถใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน Social Media ในยุคปัจจุบัน ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการจัดงานมหกรรมพุทธธรรมนําสื่อสร้างสันติสุข โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อพระพุทธศาสนาประเภทต่าง ๆ รวมถึงขยายช่องทางการสื่อสารสาระสําคัญเกี่ยวกับสื่อพระพุทธศาสนา ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อ กลุ่มเป้าหมายในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการจัดงานดังกล่าวมีการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ อันได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรมในรูปแบบ On Ground Event ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ 2 “สื่อ ธรรม ดี” กิจกรรม “ไหว้พระเสริมดวง อิ่มบุญ อุ่นใจ” การเสวนา “เทศน์ ทอล์ก” ในหัวข้อ สุขด้วยธรรม และหัวข้อ “สื่อ ธรรม ดี” จากวิทยากรและศิลปินรับเชิญผู้มีความรู้ความเข้าใจและผู้ศึกษาด้านพระพุทธศาสนา อีกทั้งในปีนี้ยังได้เปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา โดยจัดทําโครงการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ “หนูได้ธรรม” นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเผยแพร่ผ่านระบบ live stream บน platform Facebook ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  กิจกรรมที่ 2 การจัดกิจกรรม Online Event ในรูปแบบ Virtual Exhibition ซึ่งมีหัวใจหลักสําคัญเปรียบเสมือน Big Data ของสื่อทางพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนภายในประเทศและต่างประเทศ เข้าถึงได้โดยง่ายและกว้างขวาง ภายใต้แนวความคิด “อยู่ที่ไหนก็เข้าถึงได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส” ผ่านช่องทาง www.มหกรรมพุทธธรรมนําสื่อสร้างสันติสุข.com

*****************************************************************