วธ.โดยกรมการศาสนา ติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษ ออนไลน์” ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนเรียนรู้หลักธรรมคำสอนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

0
291

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดพิธีเปิดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์” โดยพระธรรมปัญญาบดี เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้จัดโครงการติดตามผลการดำเนินกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์และนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมของวัดที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมในการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระธรรมวิทยากร จัดกิจกรรมอยู่บ้านสร้างบุญ ตลอดพรรษาออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ ระหว่างเดือนสิงหาคม ถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ นำร่อง ๑๕ แห่ง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ new normal ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรมประกอบศาสนกิจวิถีใหม่ และนำความรู้ ประสบการณ์ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมของวัดที่เข้าร่วมโครงการประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง และได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยให้วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ในการติดตามประเมินผล

โดยการดำเนินโครงการของวัดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 15 วัด ผ่านการถ่ายทอดสดทางระบบ zoom conference และ facebook live กรมการศาสนา