วธ.แบ่งงานผู้ตรวจราชการกระทรวงลงพื้นที่-ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เริ่มมีนาคมเป็นต้นไป

0
53

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 68/2564 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบเขตตรวจราชการ ดังนี้ 1.นายกฤษฎา คงคะจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  รับผิดชอบ 17 จังหวัด ประกอบด้วย เขตตรวจราชการที่ 1 ภาคกลางตอนบน ได้แก่ ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง เขตตรวจราชการที่ 7 ภาคใต้ชายแดน ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา เขตตรวจราชการที่ 13 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ เขตตรวจราชการที่ 16 ภาคเหนือตอนบน 2 ได้แก่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ 2.นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  รับผิดชอบ 16 จังหวัด ส่วนกลาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการที่ 6 ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล เขตตรวจราชการที่ 9 ภาคตะวันออก 2 ได้แก่ จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว เขตตรวจราชการที่ 14 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี

3.นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบ 10 จังหวัด เขตตรวจราชการที่ 3 ภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี เขตตรวจราชการที่ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร เขตตรวจราชการที่ 15 ภาคเหนือตอนบน 1 ได้แก่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน 4.นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รับผิดชอบ 12 จังหวัด เขตตรวจราชการที่ 2 ภาคกลางปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ เขตตรวจราชการที่ 8 ภาคตะวันออก 1 ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง เขตตรวจราชการที่ 10 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

5.นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบ 13 จังหวัด เขตตรวจราชการที่ 4 ภาคกลางตอนล่าง 2 ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เขตตรวจราชการที่ 5 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏร์ธานี สงขลา เขตตรวจราชการที่ 18 ภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี 6.นายสตวัน ฮ่มซ้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รับผิดชอบ 9 จังหวัด เขตตรวจราชการที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เขตตรวจราชการที่ 17 ภาคเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์

“ได้มอบนโยบายผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมทั้ง 6 คน ดูแลรับผิดชอบในการตรวจ เร่งตัด ติดตามการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ที่กำหนด  รวมไปถึงภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรม โดยวิธีการตรวจราชการมีทั้งลงพื้นที่ติดตามงานและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้เป็นต้นไป” ปลัดวธ. กล่าว