วธ.แจงไม่ห้ามนำท่ารำไทยไปใช้ในเกม แนะพิจารณาบริบท – ความเหมาะสม

0
165

ส่งเสริมผู้ผลิตผู้ประกอบการ นำวัฒนธรรม – ภาพลักษณ์ไทยสู่สากล ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  กรณีมีประเด็นข่าวจากทวิตเตอร์ “Kid Puvaphat” ของ นายคิด ภูวพัฒน์ ชนะสกล ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการศึกษาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมและอีสปอร์ต สภาผู้แทนราษฎร โพสต์ข้อความกล่าวอ้างว่ากระทรวงวัฒนธรรมห้ามใช้ท่ารำไทยต่างๆ ใส่ประกอบในเกม “Home Sweet Home” เนื่องจากอาจทำให้คนกลัวการรำไทยได้ เพราะเกมดังกล่าวเป็นเกมผี สยองขวัญ ทำให้ผู้ผลิตเกมต้องคิดท่ารำใหม่หมด” รวมถึง นายศรุต ทับลอย Director เกม “Home Sweet Home” ของบริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด ได้ออกมาทวิตข้อความไปในทางเดียวกัน ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกสังคมออนไลน์ต่อการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม  ตนมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทฯ ได้เคยมีการติดต่อขอข้อมูลจากบุคคลหรือ หน่วยงานใด ตนขอเรียนว่ากระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) โดยส่งเสริมสนับสนุนการนำศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยสอดแทรกในสื่อต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ละคร เกม แคแร็คเตอร์โฆษณา ฯลฯ จะทำงานลักษณะบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แนวคิด “Content Thailand” ที่ช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจประเทศ กรณีการนำการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงนาฏศิลป์ไทย  ท่ารำ การแต่งกาย เครื่องดนตรีไทยเหล่านี้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆ หรือการนำวัฒนธรรมไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม อยากให้ผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการคำนึงถึงบริบทและความเหมาะสมโดยกระทรวงวัฒนธรรมยินดีให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ประกอบการและสนับสนุน หากเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสมถูกกาลเทศะ และหากเพื่อการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รักษา พัฒนาต่อยอด ก็จะควรสนับสนุน ส่งเสริม ที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวตลอดมา โดยเฉพาะการนำเสนอผ่านสื่อสมัยใหม่ หรือสื่อที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เช่น ภาพยนตร์ แอนิเมชั่น ละคร เช่น โหมโรง เทริด หัวใจทองคำ 9 ศาสตรา ยักษ์ บุพเพสันนิวาส รามาวตารฯลฯ

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แล้ว เบื้องต้นได้รับรายงานจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลสื่อภาพยนตร์และเกม ทราบว่าเกมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาไปแล้วเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมา การพิจารณาขณะนั้นก็ไม่ได้มีการสั่งตัดท่ารำแต่อย่างใดและได้ผ่านการอนุญาตจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับประเด็นกระทรวงวัฒนธรรมห้ามใช้ท่ารำไทยต่างๆ ใส่ประกอบเข้าไปในเกม “Home Sweet Home” อาจเป็นการเข้าใจผิดหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน และปัจจุบันเกม “Home Sweet Home” ได้รับการอนุญาตเผยแพร่จากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กระทรวงวัฒนธรรมจะเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ร่วมประชุมหารือ และบูรณาการแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเร็วๆ นี้ด้วย