วธ.เร่งฝึกอบรมข้าราชการยุค New Normal ปรับหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1

0
455

ในรูปแบบออนไลน์ แต่ยังคงเนื้อหาสาระตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้ความรู้ 25-29 ม.ค. นี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพการเป็นข้าราชการที่ดีรุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม คณะผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และข้าราชการบรรจุใหม่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Video Conference ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม  โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการใหม่ที่จะมาทำงานในกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ทั้ง 107 คน วธ.ถือเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของไทย แต่เนื่องจากปีนี้ต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันชีวิตวิถีใหม่ New Normal การอบรมต้องเป็นระบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะได้เรียนรู้การเป็นข้าราชการที่ดีแล้ว ก็ช่วยพัฒนาศักยภาพของข้าราชการที่ดีตามที่ ก.พ. กำหนด โดยเฉพาะข้าราชการของ วธ. เน้นเรื่องความรับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การทำงานเป็นทีม การสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม มีความรู้รอบตัว ไม่ทำผิดกฎระเบียบ ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต

“ณ วันนี้สิ่งที่เราอยากเห็นคือความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อาวุโส ยกมือไหว้ ถือเป็นอัตลักษณ์ของข้าราชการของ วธ.   สิ่งสำคัญคือต้องเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในระบบหรือนอกระบบ ความรู้จากโลกอินเทอร์เน็ต คิดไปข้างหน้า และเราต้องมีทัศนคติต่อองค์กร ความรัก ความภักดีต่อองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ ระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ นำสื่อไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนางานให้ดีที่สุด ทำงานอย่างมีความสุข” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ให้ข้าราชการระหว่างยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ได้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การปลูกฝังอุดมการณ์ของการเป็นข้าราชการที่ดี การพัฒนาศักยภาพของคนรุ่นใหม่ การให้บริการประชาชน การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงาน การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับรูปแบบการฝึกอบรมให้เป็นการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ แต่ยังคงเนื้อหาสาระของหลักสูตรตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยเชิญผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานในสังกัดวธ. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน มาเป็นวิทยากร มีข้าราชการบรรจุใหม่เข้ารับการฝึกอบรม 107 คน ประกอบด้วยสำนักงานปลัด วธ. 15 คน กรมศิลปากร 73 คน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1 คน กรมการศาสนา 12 คน และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 6 คน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25-29 มกราคม 2564