วธ.เร่งประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง-ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่วัฒนธรรมจังหวัด-ชุมชนคุณธรรมฯทั่วประเทศ

0
389

เน้นสื่อสารให้ข้อมูลถูกต้อง ลดความตระหนกของประชาชน ด้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจของ วธ. ร่วมทำความสะอาดหน่วยงานทุกวันศุกร์ สศร.สอนทำหน้ากากอนามัยใช้เอง หวังเป็นตัวอย่างร่วมใจป้องกัน

นายกฤษศญพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ให้บูรณาการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมนั้น ขณะนี้ทุกหน่วยงานในสังกัด วธ. ทั้งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.)  ได้ให้ความร่วมมือและช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กันอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค อาทิให้ความรู้การป้องกันของบุคลากรในเบื้องต้น สถานที่ราชการ และสถานที่ที่ให้บริการประชาชน ที่สำคัญทุกหน่วยงานในสังกัดพร้อมขอความร่วมมือเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่ทำงานใกล้ชิดประชาชนช่วยกันรณรงค์ในหมู่ประชาชน เรื่องการล้างมือเพื่อป้องกันโรค การทำความสะอาดของพื้นผิวสัมผัสในที่สาธารณะ การสวมใส่หน้ากากอนามัย

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ. ร่วมบูรณาการสื่อสารข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมควบคุมโรคกรมประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เผยแพร่ผ่านเครือข่ายวัฒนธรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ตัวเองถนัด อาทิ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร บ้าน วัด โรงเรียน กว่า 2 หมื่นชุมชนทั่วประเทศ  มอบนโยบายให้วัฒนธรรมจังหวัด (วธจ.) ทั่วประเทศ ใช้ช่องทางไลน์ของพลัง บวร ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง จากนั้นขอให้เครือข่ายพลัง บวร ทั่วประเทศร่วมกันประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือ เช่น คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เดินทางไป-กลับจากพื้นที่การระบาด คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาและสถานศึกษาที่มีกลุ่มผู้เดินทางกลับจากพื้นที่การระบาดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารความเสี่ยง ให้ข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลา ดำเนินมาตรการต่างๆ และการสื่อสารให้ข้อมูล ช่วยกันลดความตระหนกของประชาชน

ล่าสุด วธ. ได้มีข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ในนามกลุ่มจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมทุกวันศุกร์ เช่น ห้องโถง โรงอาหาร ราวบันได หน้าลิฟต์ และพื้นที่ห้องทำงาน เช็ดมือจับประตู โต๊ะทำงาน อุปกรณ์สำนักงานด้วย ส่วน สศร. จัดโครงการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่ และมีวิทยากรมาสาธิตการทำหน้ากากอนามัยโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ได้ทราบถึงอาการของโรค สามารถป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อได้ ส่วนการทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองนั้น เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองและนำไปถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้