วธ.เผย ยอดผู้เกษียณอายุราชการปี 64 จำนวน 152 ราย นำโดยอธิบดีกรมศิลปากร-ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

0
286

รองอธิบดีกรมศิลปากร 2 ราย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 1 ราย และวัฒนธรรมจังหวัด 12 ราย 

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้รับรายงานว่า ในเดือนตุลาคมปี 2564 นี้มีข้าราชการของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ที่ต้องพ้นจากราชการเนื่องจากครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไปจำนวน 152 ราย อาทิ นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายอรุณศักดิ์ กิ่งมณี รองอธิบดีกรมศิลปากร นายจารึก วิไลแก้ว รองอธิบดีกรมศิลปากร นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายวิเชียร อนันตศิริรัตน์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา  นางแสงแข โคละทัต ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นต้น

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังมีข้าราชการในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด 12 ราย ได้แก่ 1.นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ 2.นายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล 3.นายธนิตศักดิ์ อุ่นตา วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 4. นายเผด็จ สุขเกษม วัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย 5.นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 6. นางปิยนุช ศรีสุข วัฒนธรรมจังหวัดพังงา  7.นางลัดดา หงสุรพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี 8.นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 9.นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน 10.นางสุชาดา หิรัญภัทรานันท์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 11.นายเสน่ห์ สายเย็นใจ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ12.นายอนันต์ นาวิไล วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก โดยสามารถดูรายละเอียดรายชื่อผู้เกษียณอายุราชการของ วธ. ได้ที่กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม https://www.m-culture.go.th/recruit/ewt_dl_link.php?nid=1489&filename=index

ทั้งนี้ เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา วธ.ได้มีนโยบายสำหรับข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ โดยขอให้รวมกลุ่มกันเป็นสมาชิกชมรมข้าราชการอาวุโสของวธ. เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการข้าราชการที่เกษียณอายุราชการไปแล้วให้ดูแลกันอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม และคอยเป็นที่ปรึกษา พี่เลี้ยงให้กับข้าราชการ ให้กำลังใจคนรุ่นใหม่และสานต่องานวัฒนธรรมในอนาคต