วธ. เผยรายชื่อผู้ช่วยปลัดวัฒนธรรม-รองอธิบดีกรมศิลป์-รองผู้อำนวยการ สศร. ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงแล้ว

0
144

เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านวัฒนธรรม ทำงานตามนโยบาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างทุนทางเศรษฐกิจ นำทุนวัฒนธรรมไปต่อยอดได้

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น  ในกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่างลง เนื่องจากข้าราชการดังกล่าวได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงขึ้น คือ ตำแหน่งผู้ช่วยปลัด วธ. 2  ราย รองอธิบดีกรมศิลปากร 1 ราย และรองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1 ราย เมื่อเร็วๆ นี้จึงได้มีการเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด เพื่อมาดำรงตำแหน่งทดแทน ซึ่งมีข้าราชการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมัครเข้ามา โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง และประเภทอำนวยการ ระดับสูง ใน วธ. ประกอบด้วยผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดเป็นผู้คัดเลือกและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนทุกตำแหน่งเสร็จสิ้นแล้ว ผลการคัดเลือก ดังนี้

นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัด วธ. เป็นผู้ช่วยปลัด วธ. นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัด วธ. เป็นผู้ช่วยปลัด วธ. นายสตวัน ฮ่มซ้าย ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นรองอธิบดีกรมศิลปากร และ นายโกวิท ผกามาศ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“ข้าราชการที่ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้ มีคณะกรรมการคัดเลือกฯตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดทุกประการ ผู้ที่ได้รับตำแหน่งมีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ มีหลักการบริหารงานราชการแผ่นดิน และหลักธรรมมาภิบาล มีประสบการณ์ทำงานทั้งเชิงลึกและเชิงกว้างเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรม สามารถทำตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างทุนทางเศรษฐกิจวัฒนธรรม นำทุนวัฒนธรรมไปสืบสาน รักษาและต่อยอดได้” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว