วธ.เผยผลสรุปภาพรวม 30 สมาคมกลุ่มศิลปินและเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิง เปิดให้ผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปี เป็นสมาชิก-ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคม แจ้งขึ้นทะเบียนรับการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19

0
217

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน พิจารณาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนแก่กลุ่มศิลปินและกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงอายุเกิน 65 ปีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตามพ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่ง วธ. ได้ประสานขอความร่วมมือสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้านทั้งหมด 30 สมาคม เช่น สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมวิชาชีพภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย สมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย  สมาคมลิเกประเทศไทย สมาคมเพลงพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทย สมาคมอุปรากรจีน สมาคมศิลปินขับซอล้านนา เป็นต้น ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจำนวนศิลปินและเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีทั้งที่เป็นสมาชิกสมาคมและไม่ได้เป็นสมาชิกให้มาแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนขอรับงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 จากรัฐบาล

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า เมื่อเร็วๆ นี้วธ.ได้รับแจ้งจากสมาคมเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงและสมาคมศิลปินพื้นบ้านทั้ง 30 สมาคมถึงผลการรวบรวมข้อมูลจำนวนศิลปินและเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปีทั้งที่เป็นสมาชิกสมาคมและไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมที่มาแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นทะเบียนไว้ของแต่ละสมาคม มีจำนวนทั้งหมด 3,857 คนทั่วประเทศ ขณะนี้ วธ. ได้แจ้งยอดและรายชื่อดังกล่าวไปยังกระทรวงแรงงาน เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน อีกทั้งประสานกระทรวงการคลังเพื่อขอความเห็นประกอบการจัดทำโครงการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อเสนอของบประมาณดำเนินการจากรัฐบาล ขณะเดียวกัน วธ. กำชับให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทุกแห่งเตรียมความพร้อมในการประสานงานกับทั้ง 30 สมาคม เพื่อให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ศิลปินและเครือข่ายอุตสาหกรรมบันเทิงที่มีอายุเกิน 65 ปี

*****************************************************************